Naskah Babad Dermayu (Naskah Kertasemaya)

BABAD DERMAYU
NASKAH KERTASEMAYA
TH. 1959 A 1378
(Kode Naskah 36.B-4)

Pusat Konservasi dan Pemanfaatan
Naskah Klasik Cirebon
Jl. Gerilyawan No. 04 Kesambi Cirebon
HP: 081312 017567 – 081322 990419

Alihaksara
Oleh
Muhamad Mukhtar Zaedin
Cirebon, 14 Maret 2010

1. (1) # sinom # wonten kandha kang carita/ caritanne du
(g)hing dhingngin/ turunipun wira lodra/ lara kalar hasal neki/
/ laki jaka kuwat mangkin/ pejajaran putra ratu/ pe
putra (ra)den mangku yuda/ jumeneng haneng metawis/ hapeputra
(5) / hangabehi wira seca/ # / wira seca pan kagungan/ karta
wangsa putra mangkin/ jeneng tumenggung metaram/ wedharre turu
n puhiki/ kanthos dhateng majapahit/ pan sanak kadang se
dulur/ panembahan kibethara/ kang sumareh gunung kumbang (sumbing)/ hingkang
katha/ wedharre kang para putra/ # / hanulya kagungan pu
(10) tra/ jeng pengeran hadipatih/ luwano (luwanah) kang peparab/
bagelen hingkang negari/ kagungngan putra malih/ ga
gak pernnala tumenggung/ hing begelen lumangantiya/ la
jeng hapeputra malih/ kathahipun sekawan para/ bo
(14) patya/ # / putra pemajeng punika/ pan raden gagak ku

2. (1) mitir/ hing begelen kang negara/ gagak wirawijayeki/
hing tanggelen kang negari/ hanulya katiga nipun/ ga
gak pringga hadipura/ kang ganti para bopati/ para seka
wan/ den ganti wira handaka/ # / dadi bopatih nega
(5) ra/ karangjati kang negari/ putra kang pemajeng hika/ pa
n raden gagak kumitir/ hanulya peputra mali/ hanang ba
nyu hurip kedhu/ den ganti wira kusuma/ hanulya peputra
malih/ gagak singa lodra kang dadi bopatya/ # / pe
majeng wangsa negara/ wangsa yuda rayi neki/ wira lodra
(10) kaping tiga/ tanu jaya hingkang rayi/ tanu jiwa kang wura
gil/ hing begelen dalemipun/ kang putra wira loddra
ka/ sangnget sangking nyandang king kin/ nulya kesa/ remeni
pun/ hamertala/ # / hanneng sahinggilleng mlaya/ pernah
(14) hingkang sepi sepi/ gumulling hana hing kesma/ hanu

3. (1) hun hing yang widi/ sarengat tarekat mangkin/ kakeka
t maripattipun/ tan sanes hingkang de(n) tingal/ ha
menneng hing wujud tunggil/ jaba jerro supaya dadi sa
tunggal/ # / tinggal sare miwa dhahar/ tigang
(5) tahun lami neki/ kantak gagraha husika/ sampu
n hical wujud tunggil/ medal caya hing kang wehing/ ta
ndha tinarimmeng hagung/ kang den suwun hing yang sukma/ muga
muga hantuk mukti/ saturunne muga hantukka kamulya
n/ # / sareng nuju malem jumngah/ hingngalli wonten hing langi
(10) t/ sunar padhang kadi lintang/ sareng sing wetan ninnggalli/ bumi
byar padhang nelohi/ yahiku caya handaru/ caya ti
nima yang sukma/ hical kang pepadhang mangkin/ nulya ganti ki
nanthi hingkang tinembang/ # / kinanthi/#/ hantuk marmane yang
(14) hagung/ suwara kang kapiyarsi/ heh kacung pan wira lodra

4. (1) lamon pengen mulya kaki/ saturun turunira/ babadda
hing halas kaki/ # / hing kulon hungsinen kulup/ hing hala
s cimanuk kaki/ halas gedhe hiku nyawa/ pan bakal dadi ne
gari/ kanggo turun turunira/ dugi turun pitu
(5) mangkin/ # / kaki hanak putuhemu/ mila henggal lungnga
ha kaki/ nulya henggal wira loddra/ ngelilir gonira
guling/ tumunten cahos jeng rama/ ngaturraken himpen ne
ki/ # / sedaya sami tinutur/ hing jeng rama hadipatih/ nu
lya jeng rama ngandika/ kaki hanak hingsun gusti/ teka hi
(10) dini dehing rama/ mugya tulussa mangkin/ # / sun
srahhaken hing yang hagung/ sangking sakarsane kaki/ putra
hingpun hadhuh nyawa/ rinangkul dipun tangngisi/ putra nga
mbung suku rama/ miwa hanang hibu neki/ # / kahi dinna
(14) n sampun kondur/ ngarsa hibu rama neki/ sami medal to

5. (1) ya waspa/ handres mijil den tangngisi/ kaliyan kang pandakawa
n/ kyahi tinggil wasta neki/ # / medal ngidul pinggir
gunung/ malebet dateng wanaddri/ lali dahar miwa nendra
/ mampan dereng hantuk warti/ kali cimanuk kang pernah
(5) / hing pundi panggennan kali/ # / kantos hantuk tigang tahu
n/ henggene manjing wanaddri/ mampan dereng hantuk warta/
pitulung yang maha widi/ lajeng tumuli hanglampah/ ka
ntos dumugi hing kali/ # / kali hagung hing citarum
/ halinggih hing pinggir kali/ hingali toya geng prapta/
(10) nulya hawecana haris/ hana hing pandakawan
/ kang kekasi kyahi tingggil/ # / haddhuh paman susah hing
hingsun/ kali gede ngliliwati/ yen nyabranga karo
hapa/ humatur kiyahi tinggil/ mangke bendara ha
(14) sowan/ kula turi sabar krihin/ # / kranten lami

6. (1) pukulun/ lumampa bendara gusti/ mila sranto
ssena bendara/ hanyenengna hinghati/ la puhiki gusti
dara/ kathah wowohan ta gusti/ # / kula kinten bekas dhusu
n/ hutawi kebonan jalmi/ sareng heca genya lenggah
(5) / wonten kaki tuwa prapti/ hingkang mindha kaki tuwa/ buyu
t sidhum ti(yang) krihin/ # / raden wira loddra dulu/ wo
nten kaki kaki prapti/ sangnget bingah manahira/ bagja teme
n hawak mami/ bakal hingsun holi warta/ sangking kaki
tuwa hiki/ # / henggal tinubruk rinangkul/ sesalama
(10) n hasta kalih/ sarwi sareng genya lenggah/ humatur hame
las hasi/ hadhu kaki kula tuwa/ nuhun pitulung
nge kaki/ # / wus lami lampah pukulun/ sangking begele
n negari/ tigang tahun lampa kula/ hing pundi cimanuk kali/
(14) kula dereng hantuk warta/ muga kaki hanulungi/ # /

7. (1) # / ki sidhum wecana harum/ sarwi menggap menggap haris/
dhehem dhehem hawecana/ dhuh ki putu melas mami/ hiku
sira ya kaliwat/ kesasar lampah hireki/ # / puhiki
kali citarum/ krawang bagiyanne hiki/ sampun kalintang
(5) pun tebah/ kedah putu balik mahing/ mesisira lampah dika/
ngaler ngetan lampah neki/ # / nuli hical kaki sepuh/ ka
get wahu hahingngali/ gegetun den wira loddra/ dereng ta
ken jeneng neki/ lan sing pundi hing kang hasal/ kabujeng musna
pun kaki/ # / den wira wecana harum/ dhuh paman kiyahi tinggi
(10) l/ mingngendi kang yahi tuwa/ ki tinggil mangsuli harris/ gu
gup raden gonne mriksa/ boten taken wasta krihin/
/ # / hutawi negari nnipun/ nanging bagja kula hiki/ sema
nten pan hantuk warta/ pitulung yang maha widi/ mila gusti
(14) henggal henggal/ mangka lajeng mangkat malih/ # / wira lo

8. (1) ddra haris muwus/ puhiki margi pun henjing/ hingali wedaling
surya/ nulya henggal pan lumaris/ lampah hipun wira
loddra/ ngaler ngetan lampah neki/ # / hangrempak hing
wanah hagung/ lumampah siyang lan latri/ datan sareh
(5) datan dhahar/ sareng dugi pasir kucing/ ler wetan hala
s siluman/ wonten toyannipun mili/ # / medal sumber sang
king sumur/ wecana maring ki tinggil/ hiki paman kali hapa/ pa
dha leren sami mandhi/ sun tingngali hiki toya/ langkung sahe
toya wehing/ # / ki tinggi(l) sigra humatur/ mangga gusti kersa
(10) mandhi/ kula pengngen sesareyan/ hing handhap wiwitan hi
ki/ hadhem kasilir maruta/ henggal sareh kiyahi ting
gil/ # / lami hantuk kalih minggu/ haneng tengahhe
wanaddri/ nulya mangkat wira loddra/ mang ngetan lampahe
(14) nuli/ nulya manggihi yang gaga/ madhukuwan hing wa

9. (1) nadri/ # / wira setro naminipun/ sing wetan hasal mi
yin/ hing benjang bakal turunya/dalem pegadhen benjing
ki wira setro tetannya/ sami sesalaman hiki/ # /
wira loddra haris matur/ hinggi kakang basa mami/ lan si
(5) nten hingkang peparab/ dhuh yayi hing jeneng mami/
hingkang wewangi kakang/ # /wira setro
jeneng mami/ # / yayi sinten jenengngipun/ wira loddra jeneng mami/
sing begelen hasal kula/ ngilari cimanuk kali/ hangrangkul
setro kusuma/ la yayi badhe ming pundi/ # / karuna sami
(10) rinangkul/ hadhuh bagja temen mami/ pinanggih kali ya
n kadang/ kakang sing wetan nekani/ banyuhurip dulur misan/
wira kusuma dipatih/ # / hanulya binakta wangsul/
/ hing wesma peranahhineki/ sinubah subah hadhahar/ sami
sadha suka hati/ sampun lami tan hadhahar/ tiyang tiga
(15) sami bukti/ # / ki tinggil nuli humatur/ dhuh bendara ne
mbe habdi/ dhahar sekul kali hulam/ selaminne boten

10. (1) bukti/ hamung dhahar gegodongngan/ hi(ng)kang kula dipun bukti/ # /
/ hadhuh gusti kula suhun/ hingkang lami manggen ngriki/ badhe
nglemokkaken badan/ lan handugekken daging/ daging ku
la katah hical/ hamung tambah weteng blending/ # / ngayagga
(5) yag lir wong busung/ hamung hasta halit talit/ yen lumam
pah sempoyongngan/ kula hasring tiba tangngi/ kasrimpe
d hanang lawatan/ milanne sing lami ngriki/ # / tiyang kali
sami guyu/ hing rungu/ haturre tinggil/
hiya paman tinggil bagja/ pinanggi lan kakang mami/ sarta rejekine paman/
(10) kine paman/ bisa wareg dika bukti/ # / ki wira setro
hamuwus/ hanyambungngi sabda manis/ du kebagjan ku
la paman/ manggen tengngawanah mami/ harang harang keta
muwan/ hora pisan sampe hiki/ # / henggenne
(14) bungah wakkingsun/ humatur kiyahi tinggil/ hadhuh

11. (1) bagja kula dara/ kranten kali nyema riki/ sampun kemara
ssen kula/ sadinten dhahar ping kalih/ # / raden wira lo
dra wahu/ pikantuk hangsal sasasi/ nuli matur hing
kang raka/ panarima hing kang rayi/ muga den nidini kula/
(5) badhe pangkat dinten hiki/ # / hing pundi panggennannipun/ pernah
hipun hing kang kali/ cimanuk wangsitte sukma/ wira setro
muwus saris/ muga sun jurung pandongnga/ mugya hengga
l pinanggih/ # / sarta rinaksa yang hagung/ nulya se
salamman sami/ ki tinggil nuli hanembah/ sarta ma
(10) tur kelawan liri/ nun bendara nuwun kula/ daging kula du
gi mali/ # / ki wira setro hangguguk/ gumuyu
hasuka hati/ heh tinggil sun dongaken/ heng
galla sira pinanggi/ saking dara mu pikersa/ be
(14) suk gampang sanja mahing/ # / tiyang kali mangkat jugjug/

12. (1) ming wetan hingkang den hungsi/ maksi hageng hing kang wa
na/ nulya pinanggih lan kali/ klangkung sangnget habingah/
lah paman tinggil puhiki/ # / tek duga kali cima
nuk/ ki tinggil humatur liri/ dhuh dara manawi nya
(5) ta/ hamung hewuh gih pun nabdi/ boten wonten pe
dhusunnan/ kangge taken yaktos neki/ # / nuli ti
yang kalih mlaku/ nuruti hing pinggir kali/ kali sasih
hing laminya/ ming ler paranira hiki/ kyahi sidhum sange
t welas/ hingali tiyang kekali/ # / lumampah nrejang
(10) rerungkud/ hanulya nyipta kiyahi/ kebon lega pala
wijah/ langkung sahe den tingngali/ tanemane warna warna/
kara sabrang terong cipir/ # / boled sagu gundem jagung
/ pare gajih putih putih/ bonteng timun heme
(14) s kacang/ kol lobak lawan kubis/

13. (1) kebon lega jembar wera/ hing wetan tannana tinggil/
/ # / pinggir kali wesmannipun/ pinuter kembang srigadhing/
tongkengnge mlengkung hing lawang/ kanan kari mandha kaki/
mara dalu hing ngajengngan/ ki sidhum linggih hing korsi/ # /
(5) ki wira loddra handulu/ hingngali kebonnan mangkin/ ki wira loddra wicara/
dhuh bagja ki tinggil mami/ kebon bagus datannana/
hing wetan kadi puhiki/ # / gemuwe kebonnan wahu
nuli he(ng)gal hamarani/ hing wesma wonten wong lenggah
/ lagi hongngot tongngot deling/ bakal wuwus ya
(10) hulam/ nuli hawecana haris/ # / kyahi kawula
panuwun/ mugi hagung pangngaksami/ badhe tako
n pekebonnan/ kebon sahe hinggih kaki/ sarta
kiyahi kali hapa/ wastenne puhiki kali/ # / hanyenta
(14) k ngandikanipun/ harep hapa sira hiki/ nembe teka

14. (1) hamriksanana/ lah wong ngendi hamarani/ hapa harep ngra(m)
pog sira/ sira teka wesma mami/ # / kali pamanu
kan hiku/ hisun kang duweni hiki/ sira sira takon ha
rep hapa/ kaki tani mali warni/ haran hingsun kang sinambat
(5) tan mingser bari ya lingggih/ # / ki wira lodra hagetun/ suga
l temen kaki kaki/ hingsun takon yentak yentak/ humatur
kiyahi tinggil/ hinggih leres gusti dara/ nembe kula ha
hingngali/ # / nangnging hadate puhiku/ perwantu wong dusun gu
sti/ boten gadah tatahkrama/ kedah dipun manglum gusti
(10) / napa mali tiyang halassan/ nuli dipun pedhek mali/
# / dhu(h) kiyahi kula tulung/ nyatanne kula kya
hi/ tebih sing begelen negara/ tan liyan hingsun hi
lari/ kali cimanuk kang pernah/ hing nembe hingali hiki/
(14) / # / puhiki kali cimanuk/ kula tumut ngebon ngriki/

15. (1) sun nurut lamon di prentah/ mung den pernah henahing riki/ hangrencang
ngi jengngan dika/ welassana kyahi mami/ # / ki mali war
ni hamuwus/ hora harep tulung mami/ krana hingsun su
gih rawat/ tan hares(p) hingsun nulungi/ henggala
(5) sira hamampus/ haku tan sudi hingngali/ # / ra
den wira lodra bendu/ jajabang muka lir geni/ rina
ketan kaki tuwa/ sorah (pa)ngandikaneki/ heh kaki dika
wong hapa/ hora kena tek bedhami/ # / sahiki kebon
sun jaluk/ perkara kebonnan hiki/ haweh sun jaluk pa
(10) ksa/ hora kena sun bedhami/ ngiseni dika wong desa/
kaki grendaka sun wani/ # / hingkang mindha kaki wahu/
hangadeg hana hing korsi/ langkung sora hawecana
/ malangkrik hanudingngi/ mampan haku hora serab/
(14) hahingali hing sireki/ # / bermula halas dijaluk/

16. (1) kari kari kebon mami/ bener temen wo(ng) brandhal/ ra
den wira loddra mangkin/ hanubruk hing kaki tuwa/
surung sinurung wong kalih/ hing pernah kebonnan wahu/
hangadu sakti linuwih/ binanting hanulya hical/
(5) musna kebon lan si kaki/ musna mampan dadi wanah/
nunten (nulya) wonten kapiyarsi/ # / heh wira loddra ki putu/
bok hora weruh hing mami/ buyut sidhum ha
ran hingwang/ pan dudu cimanuk kali/ pin pinasti karsa hing yang/
besuk dadi desa hiki/ pamanukan hingkang dhusun/
(10) cipunagera kang kali/ henggal sira hanyabrangnga/
mangko lamon sira manggi/ kidang mas hinten kang so
ca/ henggal burunnen kaki/ # / hing pundi hicale hi
ku / ya hiku cimanuk kali/ benjang lamon si
(14) ra babad/ poma kaki wekas mami/ tetapaha

17. (1) haja nendra/ pasthi turunnira mukti/ # / tiyang kali nya
brang sampun/ hing cipunegara kali/ henggal lenggal la
mpahira/ surya hingkang den tingali/ yen henjing tamtu sing
wetan/ yen sonten hing kulo(n) lingsir/ # / lajeng ma
(5) lebet hing wanah hagung/ kepapag lan macan hiki/ ha
ngadhangngi hanang marga/ hanggebeg kiyahi tinggil/ dhuh
tulung kula bendara/ hing pundi gon nusup habdi/ # / ha
na macan langkung hagung/ hanulya wecana haris/ mampa
n raden wira loddra/ man tinggil mengnengnga hiki/ mangko hing
(10) sun harep tanya/ macan hapa karep neki/ # / si ma(can) ke
kirig hing ngayun/ nulya hanubruk tumuli/ nuli
hindha wira loddra/ macan tinabok tumuli/ sang macan nu
li hamusna/ wonten taksa ka(ha)geng prapti / # / lajeng menthang
(14) cakra nipun/ den lepassaken tumuli/ hing raden ki wi

18. (1) ra loddra/ musna hula dadi kali/ raden wira loddra hera
n/ hingngali kali geng hiki / # / lajeng mentang cakranipu
n / den lepaskan tumuli/ hing raden pan wira loddra
/ kali musna tan kaheksi/ wonten pawestri hayu
(5) hendah / teksi nonoman marani/
/ #/ sinom /#/
/hing raden pan wira loddra/ ngasih hasih melas sasih/
/ dhuh raden bagus jandika/ tiyang bagus pinanggih ngriki/
hing selebette wanaddri / dhuh welas temen kateng sun / pan badhe
(10) ngilari napa/ sarta kang sinedya pundi/ mangga raden / tam
pinen panyethi hamba / # / mampan kula maksi kenya / de
reng hanglampahi laki / lara wanah wasta kula / mangka je
ndika turutti / punapa sakarsa neki / kula sanggup ba
(14) dhe tulung / kasugiyan kadigjayaan / hangsal kula

19. (1) dipun kawin/ mangka raden turutana seja kula / # / ki ting
gil majeng hingngarsa/ sarwi humatur haliri/ dhuh bendara de
nhingngetta/ puhiki tengngahe wanaddri/ wira loddra ngandi
ka haris/ tan gingsir paman wakingsun/ mangko harep hing su
(5) n periksa/ bisa temen ngomong hiki/ hamit kula badhe
hamangsulli sabda / # / sampeyan wonten hing wana/ datan pa
ntes tiyang histri/ hanang tengah tengah wana / ngangken kenya dereng
laki / pan kawula datan hapti / badhe krama kula hiku/
senadyan sira hayuwa/ tan harep seja hakrami /

(10) langkung gampang wong krama yen wis mulya / # / mangsuli
nyi rara wanah / suma keyan raden pekik / hanganto
hantuk kamulyan/ buru dadi kaki kaki / huntu lung
nga kempong pipi / kuping tuli gigir bengkuk / panu
(14) wun kula samangkya / yen sampeyan tan nurutti / pasthi peja

20. (1) sarenga lawan kawula / # / hangadhangngi hing ngajengan / raden nyi
mpang nganan ngeri / nulya nyandhak lara wanah / dateng wira loddra
mangkin / kinipattaken tumuli / kalumah hanulya nu
bruk / malempat ki wira loddra / den bujeng sami prang liri /
(5) ngadu sakti gumareget nyi rara wanah / # / wira loddra de
n priyatna / tan kena sun neman hiki/ sukamati hawakking wang
/ yen nora dadi sawiji / candhak cinandhak pan sami / melajeng mi(ng) we
tanhiku / wira lodra den priyatna / senjata rante su
n pusthi / tanpanana tiyang pekik kaya jandika / # / pinenthang
(10) senjata nirra/ wira loddra hanadhahi/ senjata rante tumiba
hananging tanpa sah mangking / putri gebes hahingngali / wi
caksana wong ngabagus / heran temen wira loddra / wong ba
gus tur guna sakti / mangka raden malesa dateng kawula / # /
(14) sigra raden wira loddra / hasta cakra tumuli / ki tinggil ma

21. (1) rani henggal / dhuh rade(n) kang ngatiyati / kinten babar pisan mang
kin / keranten pamurung laku / nuli pinenthang kang cakra / nyi
lara wanah nadhahi / kenging musna hasipat kidang kencana / # / ha
nulya raden tumingnggal / gumebyar saliraneki / tan samar
(5) kidang kencana / nulya hangandika liri / hing paman kiyahi tinggi
l / paman den waspada dulu / hikapan kidang kencana / payu pa
man sun tuturi / hiku paman hing pundi puruge kidang / # / tiyang
kalih bujeng kidang / den segati nganan ngeri / tinubruk tu
bruk tan kena / yen tebih kidang ngenteni / sampun lepas lampah
(10) neki / ming wetan kidang lumayu/ tiyang kalih tan ketingga
l / hanututi kidang mangking / siyang dalu hambujeng kidang
kencana / # / nulya dumugi hing lampah / kersane yang maha
suci / kidang kencana pun hical / katingngal hujude
(14) kali / toya deres tur ya mili / puhiki kali cimanuk /

22. (1) nulya leren sor wiwitan / kajeng kiyara geng hinggi
l / nulya nendra hing ngandhape kajeng kiyarah / # /
wonten suwara kapirsa / hiki kacung haran kali / cima
nuk kang den pilala / wus bagjamu kaki benjing / hing tu
(5) runnanira hiki / karsane yang maha gung / mampan holi ka
muktiyan / wus katrima hing yang widi / nulya wungu ki ti(ng)
gil lan wira loddra / # /sanget tungngahe kang manah / suwara kang ka
piyarsi / welan welan hasung warta / raden wira loddra mang
kin / ngandika maring ki tinggil / dhuh bagja paman wak king
(10) sun / pan hisun sareh lan dika / supennah pan hasung war
ti / nyata hiki cimanuk nyata kang pernah / # / wus terrang
wa(ng)sitte sukma / ki tinggil humatur hinggi / bendara ye
n makaten / mangga pundi karsa gusti / kang kepanggennan
(14) hing pundi / raden wira loddra wahu / nuli hangilarri pernah

23. (1) hing ngeler hing pinggir kali / manggih pernah tana jembar turane wera /
# / nulya damela hingkang wesma / ki tinggil damellanneki / hanu
lya hamasu raga / raden wira loddra mangkin / henggenne ba
bad wanaddri / sima bantheng warak wahu / mampan bubar ketawur
(5) ran / pribawanne panas perri / hiblis setan priyangnga
n bubar sedaya / # / mangka raja budi paksa / miwa patih
bujang rawis / hakumpul sabalannira / miwa kang para pra
jurit / miwa sakeng senah patih / gedhang muwara ci
manuk / kelangkung sanget dukanya / sakeng bala bubar mang
(10) kin / kenging raden wira loddra babad wanah / # / nulya
kalurug den wira / kapethuk hing wesmaneki / budi paksa
hangandika / hestriya wong ngasing gih / paksa lancang kuma wani /
hidin sing sapa sireku / gawe rusak bala hing wang/ henggal nying
(14) kir raden gelis/ nulya ngadeg wira loddra hawecana / # /

24. (1) / # / ngadeg wira loddra ngucap / heh drubiksa sira hi
ki / ngiseni bala penawungan / kuma wani ngusir mami /
dikira hisun hawedi / bragah brigih ngarsa hingsun /
ngiseni gandarwo baya / hing kene majuwa jurit /
(5) mampan hingsun tan ngoncati maring sira / # / sakeh ge
gedhen muwara / pan sami hangngrubutti/ sangking gendheng gi
ri muka / sabalanne sami ngiring / sangking wongkang bajul rawi
s / cemara pan giri bajul / tempalong badha wang
kara / pan rameh pajunne jurit / samya timpu hing
(10) yuda lan wira loddra / # / kinarubut wira loddra / hama
sang dongnga ki tinggil / suleman serabad winaca / sarta ma
ca hayat kursi / pan wicaksana ki tinggil / pan dhakacan
sakti punjul / nulya wonten haputusan / sangking tung
(14) jungbang puna(i)ki / bala cungkring hulukbalang langlangjagat /

25. (1) / # / duging hanang sultan hemas / haja pada den henggoni / hiku
raden wira loddra / krana turun majapahit / becik den rak
saha hiki / supaya hakunnen sedulur / krana masih pernah
cangga / lara kidul gusti mami / nulya henggal werdinata ca
(5) hos henggal / # / sarwi manemba hingngarsa / ngasihyasih melas
sasi / dhuh raden gusti jandika / kesasaran bala habdi / mugi
den hapura gusti / ngandika den wira wahu / mangke sinten
pan jandika / krtambetan habdi gusti / werdinata sultan hanang
pulo hemas / # / dhuh kasuhun jennggandika / rayi sultan ba
(10) sa mami / sukur bagja rayi sultan / padha kekadangngan mami /
dumugi saturun rayi / sahanak putu sedulur / kakang
mampan gawe yasa / wangsitte yang maha tinggih / samya bubar se
daya pan hiblis lanat / # / nuly siyang dalu babad /
ki tinggil kang dadi koki / miwa nanem palawijah / bole
(15) d jagung kara cipir / palawijah manca warni / gundem juwawut lawa

26. (1) n triggu / boten wonten kekirangngan / ki tinggil humatur har
ris / dhuh bendara / hanembe seneng kahula / # / boten wonte
n kekirangngan / palawija tan kabukti / kawentar kabonna
nnira / lamon bagus tanah neki / katha tiyang sami prapti /
(5) tumut wesma hanengng riku / hawit tanemanne gemah / lu
mintu tiyang kang dugi / sami gemu kekebonnan warna warna /
# / kathah tiyang damel wesma / manca negari nekani / ki
tinggil kang dadi lurah / tan wonten kang kirang tedhi / hing ki
len cimanuk kali / sampun hantuk tigang tahun / lami dame
(10) l padhukuwan / raden hangan dika harris / dhuh man tinggi
l sampun lami lampah kula / # / sanget pengngen pangi
ya / kali rama hibu mami / mila pamana kariya / tenggaha
hing kenne dhingin / bokan hana tiyang dugi / trimanen di
(14) kon malebu / haja den tulakka paman / ki tinggil kari

27. (1) basuki / henggal mangkat sigra hangungsi negara / # / koca
ppa hing lampah hira / sampun dugi hing negari / hanjugjug hing
pedalemman / begelen hingkang negari / rama hibu sami ling
gih / sumandhing putra tetelu / kaget hibu miwa rama /
(5) ningngalli kang putra prapti / pan rinangkul tinangngissan melassarsa /
# / hadhuh nyawa putraning wang / hora nyanna teka kaki / siyang
dulu pan katingngal / hibu mampan sami bintip / hanang
ngis hing siyang lattri / kengetan hing sira kacung / mara hana
k hingsun nyawa / lelampahan puttra mami / ceritaha
(10) hing ngarsanne hibu rama / # / putra matur kanjeng rama / sam
pun katur lelampah neki / sengsaranira punika / tigang
tahun boten nedhi / hibu rama sami nangngis / welas sangking
lampahhipun / dhuh putra hingsun bethara / sangking marmanne
(14) yang widi / muga muga lulussa hangsal kamulyan / # /

28. (1) # / ki tinggil hingkang hatenggah / kang dadi lurah hire
ki / sekawane putraning wang / sahiki pan sira hiki /
mengkuwa begelen neggri / supaya dadiya werruh / hatur
ran ngurus negara / hambi wru dulurmu kaki / wangsa yuda ka
(5) liyan si tanu jaya / # / miwa si wangsa negara / lan ta
nu jiwa sireki / gampang mangke yen dadiya / hing kulo
lon dadi negari / sami matur rama haji / handherek
saharsa hulun / dhawuhhipun hingkang rama / sedaya ca
kap hikardi / kadang kadang henggenne ngurus negara / # / ki
(10) tinggil hingkang den tilar / langkung kathah tiyang parpti / tu
mut manggen padhukuwan / cacah limangngatus jalmi /
/ mampan mukti kiyahi tinggil / kawulabala hakumpu
l / ki tinggil haris wecana / kadang kula sedaya neki /
(14) bayantaka jayantaka surantaka / # / wanasara

29. (1) puspahita / miwa ki pulaha kyahi / cakep hagawe
gelaran / / margi hageng lurung neki / pinetha kadi negari /
tempat penjagiyan gardu /saban lurung penjagiyan/
tiyang haliwat senengngati / saban dinten tiyang dugi dame
(5) l wesma / # / nunten hana tiyang prapta / hayune hang leli
wati / hindhang darma hingkang nama / lir masih kenya sang puttri
denniring pawongngan kalih / manggul gandum kali pacul /
tani tani kang pawongngan / hanjugjug wesma ki tinggil /
pan kepanggih ki tinggil ngaturri lenggan / # / ki tinggil ha
(10) ris wecana / hamit palamarta habdi / hing sema kang nembe pra
pta / punapa seja puniki / lan sinten hingkang wewangi / ha
sal sing pundi den nayu / nyi hindhang matur wecana / dhuh paman ta
mbet hing habdi / hindhang darma hasal singngumbaran kula / # /
(14) badhe dherek pan kahula / tumut damel wesma ngriki/

30. (1) kahula ningali senang / badhe ngebon kula nyahi / hu
tawi kula hanyabin / mugi deni dini hulun /
ki tinggil hambales sabda / sumanggah handhendhe
rek habdi / dateng pundi sumanggah kapilih karsa /
(5) # / hing kulon hutawi wetan / sumanggah kapilih
gusti / tana hingkang rada jembar / nyi hindhang hamriyossi
ki / hing tanah kang seneng pilih / tana tani derek wa
hu / sampun medal dateng wesma / ki tinggil getun nningnga
lli / nembe temen nningngalli wong wadonnika / # / hayu
(10) mulus kang wanodya / mandenapa gusti mami / kangge gar
wanne bendara / nanging benjing bendara mami / yen rawuha
hannengriki / tamtu kawula kang matur / manda bungah
he bendara / ningali wong hayu luwih/ mampa
(14) n sampun hindhang darma damel wesma / # / pan gemah

31. (1) hing pakebonnan / hing kang kerja muridneki / hindhang darma
mulang kejayan / kedhot guna sakti luwih / sakeh
murid mapan sami / ngajeng ngajeng hingkang mungsuh / sekathahe
muriddira / kawentar liyan negari / hamiyarsa pangnge
(5) ran palembang / # / sangnget dukanne pengngeran / ha
na wadon ngelanangngi / ngandika hing muriddira / padlikur peng
ngeran hiki / heh sakeheh murid mami / mapan
hingsun wus hangrungu / hana wong wadon hamulang / me
madha hing jeneng mami / guro kena ngilmu kaya je
(10) neng hingwang / # / sahiki murid sedaya / padha sira dangdan geli
s / hingsun ngungsi pulo jawa / hanangkep memadha mammi / hingsun ngrungu
hora sudi / sampun numpaka hing perrahu / nuli sira babar
layar / sampun dugi prahu neki / hing muwara mentas pengngerana
(14) n sedaya / # / pangeran pan wicaksana / sakedha

32. (1) p netra perrapti / hanang wesma hindhang darma / kaget nyi hindhang ningngali
wonten tiyang kathah prapti / nulya haris genya matur / dhuh bagja
kula semahan / tiyang hagung hangrawuwi / mangga gusti katur
ran lenggah sedaya / # / pangngeran heran tumingngal / ciptanne sa
(5) jronning ngati / hiki wadon hayu hendah / heman temen tingka(h)
neki / pawestri hanglelanangngi / nulya nyi hindhang humatur /
dhuh hamit hing palamarta / ningngalli hing hakrama
gusti / sami rawuh hing compok perdesan kula / # /
sangnget kumejot hing nala / bawinne wong dhusun ha
(10) bdi / lan badhe kersa punapa / sarha sinten hingkang wewengi /
hasal sangking pundi gusti / kados wonten karya hagung / sapra
pta rawu(h) panduka / sakaprabotte wong jurit / ka
dos wonten den bujeng lampah panduka / # / pangngeran mangsulli
(14) sabda / hema(n)t temen sira hiki / wong ngayu sira wanodya/

33. (1) hora ngrungu beja warti / kang lagi hanggelar ngilmi / hing
pelembang negara hingsun / tedhak haryadillah sultan / pang
ngeran guru kang nami / mulang ngelmu sakeng para pengngeran / # / mam
pan hiki murid hing wang / hingkang ngiring marang mami / perlu
(5) hamriksa hingsira / yen sira gureken ngilmi / ha
ja mungkir sira nini / memadha hing jeneng ngingsun / kawentar sa
ban negara / suyud pangngeran hing mami / hakeh padha
geguruhhing hing jeneng hing wang / # / kari kari hindhang darma /
paksa lancang kuma wani / dadi guru kaya hing wang / hapa
(10) kadiran sireki wong hayu tur lenjang kuning / hera nena padha
nipun / kaya hayu hindhang darma / dha pangngumbaran sira hi
ki / hora nganggo tatakramanne wanodya / # / kaya sakti
sakti sira /kaya guna hangluwihi / lancange kaliwat li
(14) wat / datan karuwan kang negari / tannanna manusa hiki / kaya ting

34. (1) kahhira hiku / hambales sabda nyi hindhang / hadhuh heman ru
pi gusti / langkung sahe pindek sarupi sumbad / # / hana nging
sugal wecana / boten wonten basa liri / munggu pendakwa
sampeyan / matur hestu kang sayakti / badhe punapa
(5) gusti/ mampan wesma datan nyambut / hutawi kahe
reh karya / hing wewengkon dika gusti / bade napa sumanggah
dherek pikersa / # / hindhang darma datan serab /
hutawi hajri ningalli / sakayu kayunne wong ngadang / semanedha
den suguwi /bedhama pucukke kerris / hutawi saktinne gu
(10) ru / manggah gusti kersa dika / sagendhing kula ladosi / lamon kawon mampan hingsun hora wirang / # / henggal nubruk pengngeran / wengsa geni jeneng mami /
brama kendhali kalinya / brata kesumma kang rayi / melempa
t medalling jawi / marani papan kang hagung / kinten jembar yudabrata /
(14) sarwi nguwu nguwuh tandhing / dhu pengngeran hing riki papan kang

35. (1) jembar / # / sampun rucah jeng ngandika / heman rupi hadi hadi
perrang tandhing ngadu gunna / sampun gugup ngadu sakti / kaya hu
rahana perrang neki / nyi hindhang darma pinunjul /sasasi laminne
yuda / sedaya kasorran jurit / datan wonten sedaya mante
(5) lling yuda / # / pengeran guru kang bala / sakehe perjurit murid /
kang sumareh hing setanah / sawingkinge hingkang masjid/
wisa geni brama kendhalli / brama wijaya katelu/
brama hudaya sekawan / brama tanaya puniki /
brama kesuma kaliyan brama berrata / # / wolu kesuma di
(10) laga / jaka kesuma punniki/ pengngeran rokmat punika/ kali
yan wahu kang rayi / boten hucul hastaneki / kaliyan ra
yinne hiku / miwa pangngeran winata / suma laga rayineki / brama de
nta / kaliyan berrama suganda / # / pengngeran hadi negara / pengnge
ran kusen kang rayi / miwa pengngeran hammad / kelawan pengngeran nga
(15) li / lawan girinata mangkin / hamilahga tigalikur / mampa

36. (1) n raden sing ngantara/ sedaya ngemasi jurit/ wicaksana pawe
stri nyi hindhang darma/ # / kelangkung rame hing yuda/ henggene
pajune jurit/ tandange nyi hindhang darma/ kelawan
sakanca neki/ gegaman patrem manik/ sangking cucuk
gelungipun/ kelawan senjata wrayang/ hora nana wong
teguh sakti/ datan kiyata sedaya para pengeran/ # /
ki tinggil sanget hajrinya/ ki pulaha den timbali/
sampun cahos hanang ngarsa/ miwa sakancane hiki/
/ ki tinggil ngandika haris/ ki pulaha susah hulu
n/ kangge wong tani tempatnya/ kasenengan lampah tani/
/ kari kari kangge tempat yuda brata/ # / sedaya para peng
ngeran/ pan sami ngemasi pati/ sangking negari pelembang/ ta
k duga maksi wargi/ kaliyan gustiku hiki/ sedaya
pan kancanipun/ kariya tunggu negara/ hingsun hare

37. (1) p matur gusti/ sampun kantos hantuk dukane bendara/ # / nulya
mangkat gegancangan/ lumampah siyang lan wengi/ perwantu ki tinggi
l lampah/ najan pandhakawan saksi/ tinggil wicaksana luwih
sakedhap pan sampun rawu/ hana hing begelen negara/ tu
munten cahos hing gusti/ samya kaget praptane ki tinggil ngar
sa/ # / tinubruk pandhakawan/ sarwi den rangkul tumuli/ dhuh
paman welas kawula/ sun tinggal kari ki tinggil/ toya mata
handres mijil/ karuna sesambat ipun/ duk dihing sanget
sengsara/ ki tinggil hangguguk nangis/ sareng henget penggalih
cahos hing ngarsa/ # / nuli kang rama hanabda/ hadhuh hanak king
sun kaki/ sekalih padha menenga/ wus jamake sira kaki/ sun donga
kaken yang widi/ muktiya wong kulup/ si tinggil lan turu
n nira/ muktiya dugi hing benjang/ hiya hingsun si tinggil hingsun per
riksa/ # / dhu maspa wong ngahing wang/ linggiya haso rumihin/

38. (1) legakena hingkang manah/ sarta matura hing mami/ sere hing
den tinggal kari/ tinggil haneng pagustenmu/ hapa holi ka
senengan/ kancamu padha basuki/ mara tinggil matura hing ngarsa
hing wang/ # / kasinggiyanipun dara/ henggene tunggu negari/ ha
ntuk marma hing yang sukma/ pinaringan harja gusti/ dala kedadosa
n gusti/ gemah raharja hing dhusun/ sarta winangun negara/ ge
laran pengaturan margi/ berkah dalem putra tuwan kedadsosa
n/ # / nanging humatur kahula/ katiwasan habdi gusti/
kedugen nyi hindhang darma/ maksi kenya hayu luwi/ derek da
mel wesma gusti/ hindhang darma pan pinunjul/ dalah katah tiyang
prapta/ hindhang darma mulang ngilmi/ kapiyarsa hing gusti pengeran pe
lembang/ # / hamulang ngilmu kagunan/ nyi hindhang memedha gusti
/ nulya linurug yi hindhang/ pangeran guru ngrawuhi/ bakta
Saprabote jurit/ pan badhe hanangkep wahu/ nyi hindhang

39. (1) darma den nakwah/ dadi guru mulang ngilmi/ sarwi bakta muri
de para pengeran/ # / mampan sami yudabrata/ nga
ben sakti hing ngajurit/ kelangkung sakti kelintang/ pengera
n sami ngemasi/ tan kuwata hanandhing jurit/ kan to
s hangsal pan santun/ mila habdi gegancangan/ matur
huhinga teng gusti/ kados pundi sakarsa gusti panduka/ # / kang
gusti pan singa loddra/ tumenggung begelen negari/ dhukulu
pan wira loddra/ hiku heyangira gusti/ sing pelembang guru ngi
lmi/ turun majapahit kalup/ poma kaki den tangkep/ hi
ndhang darma tiyang histri/ nanging kaki den alus peangkepira/ # / gawa
nen pan kadang ngira/ siwang sanegara kaki/ wangsa yuda tanu jaya/ ta
nu jiwa hingkang rayi/ hindhang darma luwi sakti/ heyang musamya lampus/
/ kang putra dherek pikarsa/ nuwun nidin rama habdi/ hingkang rama
hanjurung pandonga pasrah/ # / sedaya samiya nembah/ hing hibu

40. miwa ramaji / dipatih hamaca donga / kapasrahake
n yang widi / kitinggil humatur haris / gusti hing pamudhe
dhel hulun / di dongakaken kahula / habdi suhun ber
kah gusti / hinsa hang ling tinggil sun jurung pandenga / # /
(5) / tan kocapa lampah hing marga / jungjang krawat cohos ngarsi / bayan taka
hiku malih / miwa ki pulaha hiku / puspa hita wanasa
ra / hing gaskara surantaki /hangandika rahaden hing ki pu
laha / # / paman kiyahi pulaha / hiringen lampah kitinggi
(10) l / kangge ngaturi nyi hindhang / kinten kebakta sahiki / la
n kanca dikaja kari / sumanggah dherek puku hulun /sa
mpun kondur heneng ngarsa / hanjugjug wesmani reki /gega
njangan ki nanti ganti ne tembung / # / kinanthi / # /
// sampun prapta kang hing hing ngutus /hing wesma nyi hindhang mangkin /

41. nyi hindhang kaget tumingal /hamarani kaki tinggil /dhuh
Bageya mandika /lami paman tau kahaksi / # / kitinggil
Haris numatur / raden nayu hestu habdi / lepat boten tur
Huhinga / sahestu kawula lali / hingali wong yuda brata
(5) / raden nayu habdi hajrih / # / raden singidan puku
lun / kalunta wangsul pan nabdi / haneng wesma haneng we
tan / sareng wangsul wesma habdi / bendara tumut hing kula /
miwa kadang rakayayi / # / mila habdi pun putus / ra
den nayu den naturi /linggih dateng compok kula /
kedah kering dateng nabdi /miwa jungjang krawatika henggal nyi
mas den naturi / # / nyi hindhang ngandika harum /
mangga bade dangdos krihin / nyi hindhang ngrasuk busana /
pepahes lenga sesuri / rema cemeng handan handan / kulit kuhing nemu
giri / # /pryoga hing dedegipun / langkung hayu tan nana tanding
kados nyahi hindhang darma / sakancane kiyahi tingil / ha (n) de

42. rek nyi hindhang darma / hayune hang leliwati / # / raden ha
Wecana harum / bageya kang nembe prapti / mangga katuran lingga
/ kula sema dugi hiki / pangeran hingsun kapanggiya / nyi
hindhang hature haris / # / raden sawupan kasuwun /
(5) hugi raden nembe dugi / rawuh hing dhusun punika / mampa
N gusti kula mangkin / habdi hing kang dherek numpang / dateng
tapak hasta gusti / # / milane den timbali halun /
dateng paman kiyahi tinggl / gegancangan lampa hamba / sang
king sanget hajri gusti / # / hugi raden pangeran nu
(10) hun / bakti habdi nu (hu) n ketampi / sanging sambrana ka
Wula / perwantu pawestri habdi / kaliyan miskin kahula / dhe
Ret tumut basuki / # / wira loddra ngandika rum /
/ hera dadi hapa nini / pan hingsun hamungparentah / hing pa

43. man kiyahi tinggil / sapa kersa gawe wesma / hingsun pre
ntah hangidini /# / hamung hingsun hingkang parlu / tebih sing be
gelen negari / miwa kadang kadang kula / kersa mriksa hing parkawi
s / krana kuwajiban kula / muga matura hing mami / # /
(5) pan heyang pangeran guru / sami yuda brata hiki / hing
sun harsa mirengen / kang dadi kawitan neki / # / nyi hindhang
mara henggal hatutura / haneng ngarsa hingsun hiki /
nulya humatur /dhuh raden humatur habdi / sumpah hing
ngarsane radyan / datan wantun hngkang kungi / hutawi ngurang
(10) ngi kula / matur hestu kang sayakti / # / bermulane pun pu
kulun / siweg linggih wesma habdi / kaget sarawuwe penge
ran samuride sami prapti / dumateng compok kawula /
lajeng bendu ngliwati / # / pendak wahe pangeran guru // ra
hing kula sugih jalmi / hanak tujang damel sawah / hutawi ke
bonan habdi / perwantu hestri kahula / damel hakal ha

44. bdi gusti / # / majeng guna tani hulun / tiyang hingkang hambant toni
/ nyabin miwa hing kebonan /dendekwa memadha habdi /me
jang ngilmu kadigjayan / badhe katang kepa habdi / #
/ hajeng pi nejahan hulun / kinepung hing para murid / sake
(5) he para pangeran / petulung yang maha widi / hapes wedene peng
ngeran / sedaya sami ngemasih / /# / wira loddra haris mu
wus / yen bener haturane ki / sanajan wong ttuwa hing wang / hing sun
n hora ha meloni / heyang gru hingkang salah / nurutti
napsuni reki / # / hana nging hing karsa hingsun / tekjaluk
(10) suka hing ngali / rehing gawa jago hing wang / tekjajale ka
ro nyahi / totowan jiwa lan raga / nyahi kalah da
di rabi / # / yen menang dadi bujang mu / bonggan lanang kalah
histri / yahiku penjalukahing wang / supaya huhinga mami / ting
ka polahe nyi hindhang / hingkang hanyak seni mami / # / hindhang dar

45. (1) ma kawelas hayun / humatur pan sanget hajri / dhuh
Ndara raden kula / hampan sanget hajri habdi / nuwu
ngesang hing paduka / hestu ngawunten pun habdi / # / wira
loddra haris muwus / hiku nyahi haja hajri / mampa jing sayang man
(5) n sangking hidihing wang / seja hingsun hahingali / dadi
bara / hadihing sun kang kebagih /# / prang tanding rebut hunggu
l / hindhang darma karo rayi / yen mekaten dherek karsa /
kumedah maju hing jurit / nanging sanget panuwan hamba
/ sampun dados manah gusti / # / hindhang darma nembah ngayun /
(10) kondur sangking ngarsa gusti / hanulya rahaden medal /
sekalih dangdos sang jurit / tanu jiwa tanu jaya / hang ngedeli prang
tanding / # / raden medal nguwuh huwuh / tanu jaya haran mami /
wong hayu paranyahi hindhang / payu padha ngadu sakti / lamon kasor
ran nyi hindhang / prasthi bakal hingsun kawin / # / mampan dadi

46. bojo hingsun / nyi hindhang metu kaprang liri / sili huki nga
du guna / raden sinabet tumuli /tanu jaya kapisana
n / gumuling hana hing siti / # / ki tinggil hambakta sa
sampun / tanu jiwa majeng malih / wus hayuna yunan yuda
(5) / hayu nya hi hindhang golis / nya sakti mandraguna /
/wong hayu hanarik hati /# / haja hinda dhuh wong
Ngayu / pengene ngemek bahe gusti / nyi hindhang nuli hingge
blag / kabur tiba ngarsa gusti / hing ngarsane wira lo
dra / mesem hahing ali rayi / # / pandelikane soca nipu
(10) n / menggap menggap napas neki / smbate hora sanggup kakang /hindhang
darma luwih sakti / dhuh kakang pasrah kawula / ke (tdk jelas)
nyi hindhang golis / # / wira loddra ngandika harum /
/ priwen rayi rasa neki / pajune wong yuda brata / tekra
sa seneng kang hati / wong nom lok doyan mangan / hesuk

47. hesuk wedang kopi / # / ngadiraken rama hitu / sugin banda
kaya mangkin / putra gegeden negara / gagah pekayane
rayi / sawitana hatur pakeyan / perang kalah lan pawes tri
/ # / lamon kalah hawak king sun / wirang kathah kang hingali / ta
nu jaya sa (na) bda sugal / cobi kakang kang ngendali / mengke
kula hingalana / hindhang darma luwih sakt / # / nuliden natur
riwahu / raka sayuda mangkin / manggah sampeyan hakar
sa / medal yuda medal kalih / hindhang darma manggah kakang wang sa yu
damatur haris / dhuh rayi kakang tan sanggup /nyi hindhang
tandangi reki / lirsikatan nyamber walang / rayi kalah pan kajo
dhih / kawirangan yuda brata / haja kakang kang ngawiti / # /
hemong kakang susah kelangkung / mirang mirang rayi mangkin / ka
timbalan konang kapa / haneng hindhang darma mankin /sedaya
kalih jagonya / kakang pasrah hing kang rayi / # / kang ra

48. yi samya humatur / dudhuh hindhang golis / munggu kakang
menang rama /sampun wangsul hing negari / mangga nganclong sabaparan /
/ bagjane hangungi hukir / raden wira loddra muwus /
Sarwi mesem ngandika haris / lahadate wong prang kalah / wirang hi
(5) sin yen hamulih / nyambung sabda wong sayuda / hora guna hing
sun hiki / # / gawa jago loro hiku / kuku lu
ruk samargi margi / teknyana solot tarung nya / nembe
sun hedu lan bibit / kari kari hora guna (ta)
rung kekeyokan mangkin / # / nyentak tanu jaya muwus /
(10) lo kakang wis yuda / manceni hing rayi kalih / mangah
kakang hage yuda / mengkin rayi kang hingali / # / lamon
hunggul yuda hingsun / kalih hndang darma mangkn / ku
la kahul gendong kakang / sing riki dugi negari / bege
len hing kanjeng rama / bagjane genti wong kalih/

49. # / wangsa yuda pan gemuyu / latah latah belik belik / seka
Lih raka wecana / kakang tandha hora wari / kalih thothet
t wedi pisan / nulya ngandika haris / # / raden wira loddra
wahu / hing kadangi reki / wus rayi denbari sana / mangko
(5) kakang maju jurit / yuda brata lan nyi hindhang /nyi hi
ndang hingsun timbali / # / haja dadi maras mas hayu / jamake wong mangun
(10) jurit / sapa kala sapa menang / rebut hinggil hinga jurit/ wira loddra
hangandika / coba nyahiden turuti /
/ kari kambi hawak hingsun / yentedak pengen ngrahosi
Manis legine sapira / nyi hindhang darma haris / dhuh bendara gu
sti kawula / kados pundi polah habdi /# / hora nyahi wus ja
makmu / mudung bahe den turuti / henggal nyahi medal jaba /

50. nyi hindhang manembah lirih / medal wonten hing payudan /mundura
tur melasi / # durma # / sampun medal si
ya gi hayuda brata / raden lan hindhang golis /sampu
n hayun nayunan / hing gon brata yuda / perawanta sekali sa
(5) kti / hamandraguna / pansali hanimbali / # / mampan sa
mi surung sinurung yuda / tarik tinarik wani / nalin pa
(10) t nyi hindhang / raden hamburu sigra / hindhang darma den turuti /
/ saparanira / hical pandadi wari / # / dados taman ha
wehing toyane hika / cinakra tamani reki / hical
pan dadi nala / hambujeng hing raden wira / mampan raden dadi pa
ksi / paksi garudha / sinamber naga nandoni / # / prang

51. rameh taksa kalawan garudha / sigra naga buru gelis /
nul matur sang garudha / sinamber naga hilang / garudha hi
cal malih / datan karuwan / garudha gahib malih / # /
/ hindhang darma manjing wohe jambu hika / mampan den dadi pak
(5) si / bade nucuk kutilang / hng buah jambu hiku / nulya
hikal jambu neki / hndang sesambat / hadhuh susah hawak ma
mi / # / mampan raden saktine kalwat liwat / su
n humpetan kapangi / hingendi parahing wang / nyi hindhang hewed
hing marah / raden mampan hanututi / saparanira / nulya
(10) prang pinggir hukir / addi watu saputri sagunung hanak / cam
pur kelawan hukir / nanging raden tan samar / juwet temen
nyi hindhang / nyipta gelap simbar glis / nyi hindhang honca
t / hanggebur hana hing kaki / # / raden ngucal nyahi hindhang haja
wangkal /nyahi nututa mangkin / heman hnh hayu

52. nira / bareng muktilan hinwa / dadya sekare puri / kelawan hing
wang / kula kang saged kerami / # / hawit kula kersane yang maha
mulya / maksi panjang lampa habdi / hamung hanuhung nama /
sampun hical nama kula / hawit babad cimanuk puhiki
(5) / sareng babad lan kula / raden kalyan habdi / # / lamon sa
mpun hing benjang dados negara / hing kulon cimanuk kali /
mugi den nama nana / darmayu benjang negara / nyahi hi
ndang silem hng wari / hanang tuke / cimanuk hukr / # / ra
den wira gegetun sajro hing manah / nyi hindhang darma ngonca
(10) tti / kasmaran yen hing ngalana / nulya hingilen lampah / hng pega
dhen kang den hungsi / kang wira setro / nulya ngrangul pinang
gi / # / haddnuh rayi wus lami nembe pinanggya / sangking pundi sang
kan rayi / kados pundi lampahan / henggene ndamel nega
ra / hing wanah cimanuk kali / punapa pun dadya / hang rayi hu
53. matur haris / # / pan sedaya katutur dateng kang rama / kang rama
nulya ngamini / sukur bagja harinta / muga tulus hing be
njang / dadya negari yayi / kangge turnira / hanak putu
ni reki / # / hing pegadhen wira loddra tigang dina / gone si
(5) sini siyan sami / nulya matur hing raka / nuwun nidin hing raka /
/ kang raka sampun ngidini / hanulya pangkat / wangsul haneng
egari / # / sareng dugi hing wates cimanuk wetan / kage
t hana mriyem muni / surak hambal lambalan hapa sura
k hing setan / mampan raden hamarani / dhateng barisan /
(10) / barise wong mangun jurit / # / pan barise pangeran
harya kuhingan pan sejane mrik sani / kulon cimanu
k wetan / hana wong gawe negara / sing wetan nasali
reki / pan wira loddra / nanulya dugi hing baris / # /
# nulya metuk kaliyan harya kunngan / wira loddra ta

54. nya hagls / dhuh nila hng hakrama / puhiki bars punapa / si
ya gisamakta jurit / kiwaru hingga / matur kang sayakti /
/ # / kawula bala sedaya sangking kuhingan / nangiring hing
gusti mami / badhe namriksa nana / tiyang hingkang wangu
(5) n negara / lan sinten hingkang wewangi (un) / wani hambaba
da / negara ge (tdk terbaca) wenggoneki / yen ngucap ka
beneran hawaking wang / kadi paran yen wis manjing / haneng
negari hingwang / sapalawak yuda brata / maksi bakal kang negari / sa
hestu kahula / habdi hingkang hamimiti / # / wira loddra pan kahula
(10) hingkang gadhah / gampil cahos hing gusti / yen sampu
n dados negara / srahing dereng petha / benjang kula hatur ba
kti / mring gusti sunan / yen sampun dados negari / # /
krana waktu puhikipan maksi bakal / pati waru hingga
nangling / lah kebenaran noing wang/sukur bagja pinanggya /

55. sumanggah sahos hing gusti / hara kuhingan nuli sa
hos tiyang kalih / # / sampun katur hing gusti karya kuhingan /
dalem ngandika haris / bagja waru hingga / cahos
hing harsa hingwang / lah agwa kanca sireksi / lasapa hika /
(5) / matur waru hingga patih / # / milah cahos gusti kahula hing
ngarsa / panbadhe matur hing gusti / tiyang kang wangtun negara / pu
hiki wing kng hamba / wira loddra kang kekasih / sumanggah
karsa /ngandika harya kuhingan / # / ketambetan kahula
(10) Sinuhun holya/ketimbalan wangun yuda / mapan menta
Stas / parang tandhing / lan dalem kiban / sangking
galuh prajurit / # / mapan kula kangutus dateng jeng sultan / kon
mriksa puhiki / wantun gawe negara / hanang wewengkon su
ltan / grage hingkang negari / hidin sing sapa / wira lo

56. dra hamang suli / # / matur lepat kula hing jeng ngandika / hawit
dereng matur gusti / # / hang sultan holya / leres tepat pan hambal /
/ hamung nuwun / hidin gusti / sekarsan dika / dherek tiyang salah
gusti / # / ngandikane kuhingan langkung sagaluga / yen mengko
(5) non sira hiki / tan katon gusti sultan / sun prajuri
t kuna / sangking kuhingan negara / pan wicaksana / hingsun harya ku
muhing / # / wira loddra permantu putra sing wetan / turun sang
king majapahit / lah wong ngapa kuhingan / haku jalu pang
ngapura / teka sembrana ta hiki / wecana nira / ngadiraken yen
(10) prajurit / # / pan gisini kuhingan sira wong sunda / tanduwe
tata krami / wong sunda sembrana / ngakune prajurit kuna / pengrasa

nne hingsun wedi / hing rupa nira / kumuhing hingsun wani / # /
nulya nyentak kuhingan hing wira loddra / lah cobah tanding lan mami /
kang rupa kaya sira / waru hingga nyandak / wira loddra hing

57. nginggati / sinepak henggal / waru hangga kalu lintang / # / panke
dhako (m) kiwaru hungga hing lemah / kumuhing nrajang wani / surung
sinurung kang yuda / genipun ngadu guna / perwantu tiyang hajurit
(5) hing ngangge karepra piyangga / sinuhun tan ngidini / prang hatawa
ngusira / hing tiyang gawe negara / muji sukur hanambahi / gawe
jajahan / kuhingan hing ngalancangi / # / pan sinurung ku
muhing tiba kalumah / sinepak pan kajumpalik / mrang kang
hangungsi kuda / si windu titi nira / si windu dipuntitihi /
(10) delengen hing wang / pesthi sira hangemasih / # / yen hanyepah siwi
ndu panjaran jimat / mangsa kuwata siraki / krana hakeh luwang
nya / wong galuh hakeh kang pejah / siwindu hingkang nyepaki /
/ hayu majuwa / nulya cinandhak wani / # / dhateng wahu rahade
n ki wira loddra / kendhali dipun cekeli / tan bisa hobah
58. polah / jimat tawah wus camah / nalika galu duk dhingin /
Prang lan kitan / binirat haneng ngukir / # / mila windu tan
kiyat hayuda brata / hing gebeg salira neki / den wira
kelangkuna welas / windu ngereng sira /yen ngucapa siwindu
(5) mangkin / hadhuh den wira / hucul kena gusti habdi / # / pan kawula
tan wani kalih sampeyan / nuwun hampura gusti / sdhekuh sukunya
/ sujud windu hing ngarsa / pan raden welas hingali / nulya den lepas /
mundur siwindu tumuli / # / gurawa / lan kuhingan pangucap sira / he
rantemen windu hiki / mampan sira sering perang / heng gempur wong
(10) sa negara / bareng hiki wong sawiji / sireku kalah / siwindu
hambesat haglis / # / kinenceng ngantan kam (?) h plajengan /
hemantemen windu hiki sampe muride nglawan / hinh ngereng
hapus sinebrak / tan kiyat harya kumuhing / tina
hantar kena / lir kilat lampa hireki / # / sareng du

59. (1) gi hing wates negara nira / kenipatakan tumuli / hing kanggu
sti kuhingan / kantakane muta / gumuling wonten hing si
ti / siwindu malompat / hical jro wanaddri / # / merkayang
ngan siwindu sajrohing halas / perwantu kuda kuna dhingin /
turun sing buda prawa / turune sihab brapuspa / mangka wi
(5) ra loddra mangkin / sampun panggya / lan waru hingga pati
/ # / waru hingga lajeng manembah henggal / dateng wira
loddra mangkin /sawi hamastra hana / hing jiwa raga hamba / wira
loddra ngandika haris / hing waru hinggal / wus rayi henggala bali
k / # / hambujenga tung gusti nira henggal / sampun hanang
(10) negari / waru hingga manembah / dateng ki wira loddra / kelang
kung bunga kang ngati / ki wira loddra / nyata tuhu praju
rit / # / sampun bubar sedaya bala kuhingan / nulya
reden wira mangkin / seja nunten hing lampa / hing pu

60. (1) ndi dipun seja / hing grage kang negari /hing gusti sultan /
sampun cahos kanjeng gusti / # / nulya nyembah hangambung hing
suku sultan / nulya den candak tumuli / dhuh wira loddra sira /
kebeneran pan pinanggya / panu jukumpuling wali / ba
(5) gja sira / kasuwun barkah jeng gusti / # / nuwun dukama he
wu hewu duduk / pejah gesang ngepun habdi / damel negari / pasra sapan jeneng
ngan tuwan / sedaya karsanne nata / kelawan takdirne widi
hing lancange hamba / habdi damel negari / # / hangan
dika sultan maring wira loddra / kangge turun nira benjang /

(10) hanak putu turun sultan / majapahit turunya / sangking brawijaya dhingin /
/ turun nira / dhang dhang gula kang gumanti / # /
/ # / dhang dhang gula / # / wira loddra matur hing jeng gu
sti / nuwun barkahing rama holya / badhe wangsul gusti mangke
sedaya hidin sampun / wira loddra mundur sing ngarsi / gega

61. ncangan lampah hira / dugi hing cimanuk / mampan sa
sami pinanggyan / kadang kadanga kang den tinggal haneng riki / kadang
ngrakul sedaya / # / hadhuh kakang langkung sangnget kawatir / ka
dang sedaya kang den tinggal / boten wonten beja beja ne
(5) / hindhang darma pinunjul / kados pundi hing semangkiri / werni nipun
hindhang darma / ketangkep wahu / kang raka haris ngandika / hadhuh
yayi / hindhang darma / hilang hing kali / lumuh nglakoni krama /
# / hing tukkr cimanuk kali / nanging hindhang weling nge suwara / ye
n dadi negara mengko / konmastani darmayu / huga rayi hing
(10) sunturuti / krana nyi hindhang darma / hestu tiyang punjul / data
n kotor yuda brata / hindhang darma tandangira mapan hali
ri / tuhu wong wicaksana / # / wus pinasti karsanne yang widi /
senajan kang ngawiti kakang / kang gawe negara wong loro / hindhang
darma mampan tumut / hing gelar hawe negari / dadi campur

62. wanita / hadatte wong dermayu / benjang hanak putu kakang /
yen lelungantan ngilo wasiyate benjing / keris hatawa hing pe
dhang / # / benjang negara dermayu yayi / dadi pengungsen segala
bangsa / tanah sabrang dugi mangko / si(ng) wetan kulon rawu /
(5) perwatetke hing sale histri / sami brumah tanggah / hing darmayu
hiku / nuli rameh hing negara / hamung susah benjang hanak pu
tu mami / haeh kang padha sengasara / # / hamung kakang sedaya pan
rayi / hatur kula kadang sedaya / karsa ngatur gelar ranne
/ nulya sami hamangun / wesma katemenggungan rayi / te
(10) mpatte wong ngatur karya / miwa tarub hagung / kangge ngise
ni negara / # / kadang kadang sedaya nireki hummatur sumanggah ka
kang / hamit rayi medal mangke / kakang ngidini wahu / pan seka
lih medal ling jawi / hanepangngi hupacara / kaki tinggil iku

63. ki pulaha bayan taka / hanggas kara wanasara mantri/ handhar pepeking
ngarsa / # / wus bedhami sedaya neki / badhe mangun karya negara /
cakep siyagi sekabeh / wangun tarub hing kang hagung / kangge tempat
kajat benjing / kumpulle hing kawula / pan hantuk saminggu / jaler
(5) histri kumpulena / kidang sameejangan banteng lan sapi / hantuka
hing kawula / # / gamelane hangklung calung lan suling / miwa tetembanga
n suka sua / ki tinggil pengiringe / ki tinggil ngibing sampun /
megat megot weteng blendhing / kinepokan hing nayaga / cingke
me macucu / wong gumuyu latah latah / kang sawene gumuyu
(10) haniba tangi / surak kadi hampuwan / # / hahingali pola
he ki tinggil / pencen lucu yen tihingalan / gumuyuh sura
k suwarane / hajeng halit sami kumpul / nuli medal kajat ne
ki / sedaya kumpulng kajat / nuli ngandika rumarum / mampan
raden wira lodra / heh sanaku sedaya kang haneng hiki / mugi

64. den saksenana / # / henggene sami wangun negari / mampa
n sampun dados negara / kalawan karsane yang manon / negara da
dos sampun / sami dika serta nakseni / pan hingsun
hawe jenengan / negara demayu / humatur sedaya tiyang
(5) / hanakseni jengengan negari / kawula suka sedaya / #
# / pan sepuh supaya ngamini / sarta mawa adonga sela
metan / gumuruh hamin suwarane / pun maca denga ra
mpung nulya raden ngandika haris / edaya rayat kula /
sami linggih wahu / mangga kula turi dhahar / bismillah se
(10) daya nireki / rameh gene hadhaharan / # / sesa
mpune gene bakti / mangka tinggil nyambungi sabda / ha
dhuh sanak hingsun kabeh / sedaya kula suhun /
saban sasi kados hiki / hurnan rayat sedaya / ku
la kambingah blendhuk / dedengkengan pola hira / tiyang

65. kathah sedaya sami nngepoki / tunjang harebut bareka
t / # / sami bubar sadya neki / kadang kadang sami dhahar /
kitinggil tukang mejane / dhahare suka sampun / tabu
wane / cilimpung suling / rebabe bareng lan senggak /
(5) tembange muluk muluk / kang dhahar suka kang manah / su
warane calung clempung lan suling / hangklung campur lan reba
b / # # / kajat ngarani negara darmayu / tahun 1610 (?!) /
/ # / hingkang rayi ngrahos pun lami / nuli matur kados pu
ndi kakang / srehing lami kula mangke /pan rama ngayun nayun / da
(10) teng habdi sedaya neki / yen hidin panduka raka / ra
yi bade kondur / kang raka haris ngandika / sarwi ngerangkul /
kang rayi sedaya neki / kaya hapah polah hingwang / # /
mampan kitinggil kang kari rayi / hamung kakang haturena / da
teng rama hibu mangko / hampan sakehe kadulu / rayi

66. sedaya tanah ngriki / gelare gawe negara / hageng haliti
pun / sampun lepat denaturena / mungguh kakang tan bisa wangsu
/ sahiki / maksi dangdos negara / # / sareng henjing rayi mangka
t tumuli / wangsul haneng bagelen negara / kang raka hangater
(5) rakeh / dugi hing wates ipun / nuli sami sesalaman hiki
/ sarta kang wangsa negara / mampan hi(m) penipun / dhuh rayi mugatu
lusa / pikantuk kaslametan teng yang widi / sindinah tembang dur
ma / # / DURMA / # / sakondure kadang kadang mring nega
ra / wonten musuh nekani / badhe ngreba(u)t negara / krana baka
(10) l mulya /dumugi hing jaman nakir / hanak putunya / turu
n pitu / bopatih / # / pan tumenggung sing jepara pelariyan /
deniring sakanca neki / jeneng niti negara / batu haji
kang raka / sampun dugi hing dalem neki / den wira lodra / nuli
den priksa mangkin / # / hiki sinten ngrawuhi teng kawula /

67. boten ngangge tata krami / kang duwe negara bakal / ha
neng satengah hing wanah / mapan dadi digjayani/ hanungganga taya / ba
tu haji hamblesi / / # / ketambuwan hingsun wong hing lela
na / saparan paran mami / dadine hingsun tumeka / pan hanang nega
(5) ra nira / hiki bakale negari / badhe sun tedha / tan suka hi
sun jurit / # / wira lodra mukanya kadi brama / hanuli
mingeh ngeri / ngadeg kiyahi pulaha / miwa kanca sedaya / ci
nanadak binakta jawi / geger curahan / rameh gone ha
jurit / # / kyahi henggalagi sedheng dhemenaprang / baksane
(10) ngleter wani / yen sinabet lan pedang / malempat kadi ki
lat / megat megot hamarani / rameh peprangan / musuh
kathah kang (ka) jodhi / # / ki pulaha hamajeng hanang payudan/
baksane halus manis / dhuhung sinontengan / pedhang hing ngage
m hasta / mapan cakep hing ngajurit / maju jatmika

68. (1) heran tiyang kang hingali / # / musuh lathah kang pejah kenang pu
laha / balane batu haji / heran niti negara / wong teng
ngah hana hing halas / ko padha bisa jirit / lir tiyang
negara / sun kkira tan bisa jurit / # / nulya medal niti
(5) negara hing payu dan / sarwi hangu wutandhing / he wira lodra /
haja suwe ngadu bala / pan hayu maju hing jurit / payu
mapagaya / den wira lodra ngedali / # / sampun mapag hayu
n nayunan hing yuda / heh wira lodra mangkin / hayu hengga
l gitika / keris hatawa pedhang / hayu hingsun tadhahi / den
(10) wira ngandika // hora watek handhingini / # / hayu sira ngabe
t tak lawan pedhang / henggal niti negari / hangasta wangkingan /
hanyu duk ki wira lodra / niti negara binanting / gumulung hing
kesma / den taleni hing ki tinggil gagaya / # / pan binakta bi
nanda hanang konjara / nuli majeng rana malih / sumbar su

69. (1) mbar den wira / pan haneng tengahe ranah / heh prajurit ba
tu haji / majuwa hing rana / tandhing ngena jeneng mami / # /
ngajokaken prajurit hing kang hurahan / yen tahu sira
prajurit / kang jangkar hanang rana / haja gugup gitik kira / pan tu
(5) hu sira prajurit / hayun nayunan / hudreg hasili hu
ki / # / samya benthak bedhama hudreg gudregan / raden pan
haneng jurit / nemu tandhing hing yuda / batu haji lan de
n wira / hasurung sinurung jurit / den wira matekka / medal ti
wi krama / neki / # / hantarane hagenge magunung hanak /
(10) / batu haji ngontuti / melajeng sing rana / mengngidul parani
ra / hing pundi kang dipun hungsi / mampan mertapa / pandadi pandhita
mangkin / # / mampan benjang ki tumenggung lenggi hira / ki gedheng
dhepok mangkin / cisambeng kang pernah / hinggih kedhah carita / pa
n salin nama neki / ki gedhe sambeng nama / hing benjang turu

70. naneki / # / kang ngrusuhi hing darmayu pan negara / susah panti
yang halit / jinarah kebo sapinya / bras pari lan
harta / katahah tiyang den pateni / bubar sasaran / me
dal sangking bantar jati / # / kang kocapa puspa hita
(5) bayantaka / nulya sara ngamuk hing jurit / nulya den wira lo
dra / ngamuki bala kathah / balane tumenggung mangkin / nungkul
sedaya / pasrah maring kyahi tinggil / # / milah rame ne
gara keramba(h) tiyang / hatusan bala neki / sami brumah tangga /
pansami seneng sedaya / langkung rameh kang negari / tiyang kang teka /
(10) pan dame / wesma mangkin / # / pan sumatra plembang kathah kang teka / wii
ra llodra jenenganeki / kyahi dalem jenengnya / lan ngangkat demang
lan ranggah / tumenggung kelawan pathih / pepek sedaya / ponggawa
klawan mantri / # / batu haji kelawan niti negara / hing
kang wade tanah jawi / hanang bangsa blandha / tanah bogor

71. krawang / bala hambral katah mangkin / pun ngadeg jendral
miwa katah soldhat neki / # / lolosi pun hangung
sidarmayu hika / hambakta harta mangkin / pinten pinten gotong
ngan / harta mangewu juta (?) / reden wira lodra kadugi /
(5) kaberan harta / dehing tumenggung kalih / # / hamiruda (?)
bakal kapotong jangganya / niti negara mangkin / wong lo
ro gawe pitnah / hamung salah hing lampah / badhe hambedhah mang
kin / darmayu hika /hiku pan nora becik / # / gemuh
harja darmayu dadi negara /senong pati tiyang halit / kawentar saba
(10) n negara / geris dehingalana / saktine hang leliwati / pan wira lo
dra / mapan manca negari / # / kina siyang hing sultan negri
metaram / mila manca negari / salah katha tiyang prapta / sangking
sanase negara / bakta banda kaya neki / ming darmayu hika /
ginanti hing dhandhang gendhis / # /

72. (1) / # / dhang dhang gula / # / kang kocapa niti Negara
nangis / hanang ngarsane pun wira loddra / reh badhe kinirima
keh / metaram sinuhun / haturipun melas asi / pasthi
gusti kahula / pinotong gula hulun / habdi gu
(5) sti nuwun gesang / wira loddra sanget welas hahingali / batu
haji hingkang dosa / # / sinangon nana harta niti nega
ri / haken kasa kentungsi harga / kon tetapa ngilangake
/ dosa nira kang hagung / nulya kesa niti negari / pun lepas la
n pahira / benjang lenggah hipun / turunanae niti
(10) negara / tumut dherek hing brandha / hiku benjang / leng
gah hing losa hing (rang) hika / # / kacarita ki dale
mayune / mangka sampun sesunuh / pan sekawan katha ne
ki / pemajenge suta marta / wira patih wahu / nyi yu

73. (1) hinten histrinya / wuragile / raden driyantaka mangkin /
kang rama sampun sedah / # / hing kang ganti dalem neki / hing kang
putra raden wira patya / gumanti wah lungguwe / dalem hanang
darmayu / garwane kiwira patih / katha hipun sekawan /
(5) / hinggih garwanipun / hikugarwa kang sekawan / hape pu
tra / tiga las katah neki / hestri pan miwa periya / # / ma
pan raden wira patih / sedherekan ratu pulo mas / werdina
ta jujuluke / pan sanget hasih hipun / den wira lan werdina
te ki / kadi sederek priyangga / silin genti rawuh / lami lami
(10) gadhah manah / werdinata dhateng rayi hinten hiki / blaka matur
hing kang raka / # / hing kang raka sanget jumurung neki / hamung sampun
kabakta rayinta / hing negari rayi mangko / namung satunggil wahu /
sedherek kula kang histri / kang rayi werdinata / derek kersa wahu /
pan sampun dhahupunika / werdinata lan nyi hayu hinten

74. (1) n mangkin / sanget sih sini siyan / # / sareng hing lami la
mi kang rayi / nyayu hintengadhuh wratan / tigal sa
sih lamine / mangka sampun babar wahu / medala kung
pekik hing rupi / sanget bingah sang nata / hanang putra ni
(5) pun / lihing lingling lingkang putra / pan sinareng kakang ra
den wira patih / kang putra pinaringan nama / # / kang pepara
b sirempag mangkin / randen wira wringin hanom nama /
gumilang gilang cayane / kuhing cayane humancur / sanget
hasiye rama kami / pan dateng hingkang putra / humur tigang
(10) tahun / kebak ta dateng kang rama / werdi nata hing pulo
hemas negari / pan sampun wi cak sana / # / nulya ra
den wira patih / den pinang sraya sumedhang / badhe nuhun bantu
mangke / srahing dipun rurug / hing dalem caya misnenggi / miwa da
lem kuhingan / balane lelembut / sangking honom

75. (1) drubiksa / wong sumedhang kathah kenging penyakit / ta
n kiyat yuda brata / # / nulya kang rama nimbali mangkin /
dateng putrane sultan pulomas / pan raden wringin hano
m / kang kang putra sampun rawuh / cahos ngarsa rama haji / bage
(5) ya putra hing wang / kang putra humatur / kados pundi kangti
mbalan / mugi rama bakti habdipun tampi / saha won te
n dhawuh napa / # / nuli rama ngandika haris / heh mas ba
gus putra hing wang / gancang suntimbali mangko / rama tampi
srata wahu / sang dalem sumedhang hiki / rama den pinang sraya /
(10) katempu mungsu / ciyamis miwa kuhingan / sartagawa ba
la dhedhemit / sangking henom drubiksa / # / hingsun pasra ba

la dhedhemit / hingkang nandhing juritira / ciyamis kuhingan
hing ngo kang putra sumanga matur / sampun kuwatir rama haji /
kang putra naggeling yuda / mungsu hing lelembut / kang rama
surya dihingrat dalem ciyamis / brata kumuhing dalem kuhingan /

76. (1) nulya ngndika / yen makono hing sun pangkatdina hiki/
kang putra dherek pikarsa / # ? tiyang sumedhang karta hingkang
padha ngili / mapan bibar kengingi drubiksa / gumarenggeng suwara
ne / tiyang ngetan kadulu / milah sanget nahrih neki /
(5) dugi dalem wira loddra / cahos hanang ngayun / hinggar
sa dalem sumedang / sareng dugi / rinangku sarya hansngis / na
dhuh putra bantonana / # / tan riyat mungsu dalem ciyamis /
mapan balanipun drubiksa / mampan raden wringin hanom /
lan jangkara tumenggung / hembanipun kang putra mankir /
(10) putra hing karsa / katur negri hukum / nulya raden wira loddra /
hatur sembah / nu(hun) nidin samapun habdi / sampun kuwator jeng
ramal / # / sareng henjing mendaling jurit / hing
kang putra ngusir drubiksa / mampan raden wringin hanom /
lan jongkara tumenggung / hembanipun kang putra mangkir /

77. (1) ramen tempuh hing perang / bala honom larut / niba
tangki pelajengira / tinggal kanca gusti / bubar
kang bala kuhingan / # / nulya wong sumedhang mangkir /
sareng ngrahos mulya sedaya / prajurit medal sekateh / nang
(5) rang seg prang pupuh / sami ngusir tyang ciyamis / kathah prajurit pejah /
tiyang ciyamis hiku / pengemuke tiyang sumedhang /
wong kuhingan miwa dalem hing ciyamis / sami hamapang
yuda / # / surya dingrat brata kemuhing / wahu
raden wira loddra kinarubut hing yudan / pan sanget binga hi
(10) pun dalem darmayu pan sakti / nulya dalem wira loddra /
tiwikrama wahu / hantawis sagunung anak / sareng hingal dalem
kekalih puhiki / melajeng lir kadi kiyat / # / bubar wadya bla ciyamis /
den bujeng dalem wira loddra / so ca kembar lirsergenge / siyung thathit dinulu / rema

78. (1) nglamprak hing siti / suwara kadi hglas / gager hing
kang lumayu / pisah gusti lan kawula / rebut gesang bala
kuhingan ciamis / dugi hing pawatesan / # / wringin
hanom bujeng dhateng dhedhemit / nulya mehuk kelih kangro
(5) ma / kalih jongkara rencange / loh keberan sira ku lup /
kaya priyen musumu kaki / berkah panjenengan rama/sida
ya lumayu / huya musu we kang rama / wus sami bubar ka
beh tan kari / siyamis lawan kuhingan / nuli kang putra matur haris /
minawi hidin jeng rama/ putra badne loangsul
(10) make/ kalih paman tumenggung/ hawit ku canos negari/ jan priogi
kang jaga/ roma hidin sampun/ nulya menambah kang putra/ kalih
paman jeung tumenggung jongkara mangkin/ sigra mlesat hing nagara/
# / nulya kang rama miyarsa wardi/ bala ciamis lan kuhingan/ pan sampun Bubar sakabeh/

79. (1) kang henggal kang rama mathuk/ serta bakta putra nistri/ nih jolijem pana/
Maka sampun mathuk/ dhuh putra sarenga numpak/ #/ punika putra rama
Pribadi/ kangge juru sapu miwa
hadang/ hanak hukir langkung hawon/ kang putra langkung kasu
usun/ numpek hanang jempana gelis/ samargi dados/ sedheng hayu nipun/
sareng dugi cinawisan/ dipun papag game lan miwa prajurit/ pangula sampun
siyaga/#/ sareng turun sing jempana mangkin/

(10) para histri miwa hibu nira/ nambakta mas sabokor/ hisi dinar hsasrta waha/
cinampuran lan kimtali/ tinawar aken kang harta/ wong akeh padha luruh/
hana king kang holih papat/ holih lima/ hana hingkang holih siji/ lir rengat
kang pertala/#/ sedaya nipun para prajurit/

80. (1) /miwa senah pati ngelaga/ miwa kawula sekabeh/ pan sa
mi hormat wahu / sanking banget bungah neki/ handher kawula
hing ngrasa/ dalem ngandika harum/ hing para kawula bala/ sakes
nana sangking pangandika mami/ langkung sangking katarima /#/
(5) /maring putra wira loddra mangkin/ lenggah dalem darmayu
negara/bawa hana hingsan teka (ka) beh / pesisir hing kandhang
ngahur / hingsun psara hing putra mami/ dadi sawiji negara/ ka
wula/ prajurit samya nakseni/ mantra hiku sedaya.

(10) #/ nulya dalem wira patih/ mundhun sangking palinggiyan/ sar
wi ketampi sihe/ gih rayat ku kula sedaya rum/ hing kangsami linggih
hing riki/sangking sih panduka rama/ kasuwun mahewu hewu/
kula trima sih jeng rama/ kandhang ngatur/ pesisir lor kula
tampi/ nulya sami sesalaman /#/ lajeng sedayane para ma
(15) ntri/ miwa bala bala ngelaga/ suka bungah sedayane/

81. (1) samya dhdha haran wahu/ rameh gede bukti/ kinte
n hantuk pitung dina/ nulya sami kondur/ handrek kake
n sedaya/ dating dalem wira loddra kondur hiki/ dugi hing pa
wentasan /#/ kang lajeng hing darmajeng negri/ kang para ka
(5) dang miwa rangga/ nulya pinethuk rawu he/ kang garwamiwa
putra nipun/ sanget bingah rama prapti/ hantuk nugraha hing wong/
ra harja hing pupu/ serta pinaringan garwa/ hiku lawan pesisir
kandhang ngahur mangkin/ langkung kasih hingkang garwa/ garwa
sumedang tan kari kari/ pan kinanthi hastanira/ sanget nasih
(10) hing garwane/ hing wingking para weru/ putra dherek sedaya neki/
sanget bingah hing manah / sedaya pen runtut/ apra waru maru miwa putra/
sanget mukti henggene lenggah negari/ name nipun hingkang putra/
/#/ kang pamajeng raden kowi / raden timur miwa suwedinya / wira
ntaka sakawane/ wira hatmaja hiku/

82. (1) / mapan gansal kagungi reki/ nulya putra histerinya/ harsa suka hiku/
sa kalira diwangsa/ naya wangsa/ wira laksana nireki/ hadi wangsa
naya hasra /#/ puspa taruna patrana yeki/ sampun jakep putra tiga
lan/sedaya dadi pangkate/ samiyah mukti sampun/ para pu
(5) tra sedaya reki/ nulya wapet dalem rama/ pan ginan ti wahu
hing raden suwardi / putrane jumeneng pangkat/ dalem sam
pun peputra malin/ pansekawan nipun/ nanging benggala beng
(10) gala/ putra kakung hingkang sekalih hineki/ mapan sampu
n gegarwa /#/ lajeng wamamulih ngajal neki/ hingkang ganti re
bat pangkat/ kang rayi sanget pengene/ dadiya hing da
lem lungguh/ benggala jeneganeki/ singa loddra kapan ga
gagan/ wilaksana punjul / kangraka raden benggala / ha
(15) liyas singa loddra kajenenganeki/ pan handhere

83. k hing karsa/ nanging rampage para bupatih/ miwa para pembesar/
/ kang ganti kedah raka ne/ nanging kangrayi wahu/ lamon kakang
kang ganteni / dakem lungguh nipun rama/ pasthi hingsun ngamuk/ ba
gjane tumeka ngaja/ lamon sun tanda di dalem puhiki/

(5) gumantri lungguwe rama /#/ klangkung sesah para ponggawi/ li
mang sasi tanana dalem punika/ nulya monten putusane /
sangking betawi wahu/ kang den hutus tuwan puhiki/ pandhe
bos jeneng ira/ pangkate kumdenur (?)/ hambaknta satambar
soldhat/ hutusane gupernur jendral betawi / kang raka kanggu
(10) mantiya /#/ nanging tigang tahun lami neki/ dadi dalen pangkat nika/
kang rama wahu lungguwe/ nuli kang rayi matur/ raden singa
loddra ka hiki/ yen mangkonon nurut hingwang/ raka dherek
sampun/ hingang raden singa loddraka/ mapan tumut handhe
rek hing lahut mangkin/ deteng gupernur tuwen /#/ kembang

84. kampu hing hiki/ sampun mentas hing betawi
ya / nembakta hanak bojone/ kang raka hing darmayu / june
neng dalem puhiki/ hingingtan hanak hing manah/ hongot
hingrayi nipun/ siyang dalu ngatos kurhan / nulya dhateng
(5) wates neki/ tigang tahun lami nira /#/ nulya mantra histeri
neki/ den timbalipun wonten hing ngarsa/ nulya haris pang
ngandikane/ sakeh para penggawa/ mampan pasrah hingsun/ perka
ra hiki nega / kresna huwis tumeka nanjine hiki/ karu
(10) napan penggawal /#/ hahingali welese kang gusti / nu
lya patih hasra suta tanaya / nanyambungi sabda mangko/
miwa truna jaya tumenggung/ yentan henget hing kadang gu
sti/ sanggup hing patih sedaya/ bupatih sanguyun/ da
lem haris hangandika/ sanak mami sadaya nuruta

85. pasthi/ karsane yang maha mulya /#/ nulya kondur sedaya
neki/ pansemi nyambung sukunya / hanumpang pangaksamane/
dalem wira loddra wahu/ kagungan kathah putra neki/ wo
lu nunggal kang putra/ kemajeng den lahut/ genjur lan purwa
(5) din eta/ karta wijaya / naya srapinggsal neki/ ge
mbruk lan toyibah /#/ ngayu mengko wuragi neki/
putra wayah rume bending dhahar/ sanget sakit hing mana
ne/ pan ngantos siyang dalu/ hane nuwun hingyang widi/ mu
gi kandel himah kula/ pitulung yang hagung/ kang putra karta
(10) wijaya/ hingkang sanget boten hanak hana penggali/
ngirangi sereh lan dhahar /#/ yen dalu sareh hing setana
neki/ setanane buyut heyang heyang / jam papat wong
sul hageh / karsane yang hagung / kang rama dipun timba
li/ sultan carbon pengngeran/ mampan sampun/

86. (1) matur/ chaos hanang kasultanan/ hanang gusti panembahan
sunan jati/ nulya sunan hangandika/ # / dadine hingsun ti
mbali/ wira loddra ngarsa hing wang/ hingsun hangrungu wartose/ mapan lengser
hing lungguh/ kedaleman hapa sayakti/ humatur pan wira loddra/ hestu
(5) gusti sinuhun/ kersane yang maha mulya/ kang gumanti hestu rayi ha
bdi gusti/ singa loddraka kang nama/ # / sultan welas hahingali/ dating
paman wira loddra/ kalintang sabar hatine/ hanuli ngandika harum/
sultan hing wira loddra mangkin/ sahiki jeng ngandika/ tulungen
hingsun supaya hing kasultanan/ hamejanga hing paman putra kon ngaji
(10) / hing kitab kaliyan kurhan/ # / tajug balong hingsun siyagi/ miwa
wesma cawisan paman/ hampan wus siyagi kabeh/ nulya kida
lem matur/ sumangga dherek pikarsi/ pejage sangipun hamba/
pasra hing sinuhun/ nanging hing panuwun hamba/ gadhah putra karta
wijaya mangkin/ semutan henak hing manah/ # / tan sareh

87. (1) miwa datan bakti/ perwantu tiyang masi taruna/ menawi h(s)awon/
kaliyan pamanipun/ mila nuwun pitulung gusti/ mampan pasra
hanak hamba/ ngandika sinuhun/ perkara hiku paman/ hingsun tirma pa
srahe putra puhiki/ namine karta wijaya/ # / karta wijaya den timba
(5) li/ sampun chaos hing gusti sunan/ handhekukom jemukane/
hing ngarsane sinuhun/ nulya sinuhun ngandika haris/ hanang kar
ta wijaya/ heh karta wijayaku/ sahiki pan hawak kira/ hing
sun hangkat/ dadi mantri pecalang kaki/ panggenan hanang panjunan/
/ # / karta wijaya matur hing gusti/ gih sumanggah handherek karsa/ pu
(10) napa gusti karsane/ sultan ngandika harum/ pernah hing pejagahan hiki/
klawan hiki haturrena/ gawanen surat hingsun/ kanggo raka
hing panjunan/ raden karta sampun tampi srat hing gusti/ nulya ko
ndur sangking harsa/ # / sampun lepas lampa hira margi/ mangka matur hing gusti pa
njunan/ tinampa wahu seratte/ lajeng wirahos sampun/ nulya

88. (1) nulya sunan ngandika harris/ hana hing karta wijaya/ sukur pan sireku/
barengnga lawan hing wang/ penjaga hana hing panjunan sira kaki/ katingngal cakep hing
karya/ # / langkung haris pengngeran hingngali/ hanang raden karta wijaya/ nulya kadhahup
pageh/ kaliyan wayah hipun/ ratu hatma hingkang name/ jumeneng hing panjunan/
(5) wesma nipun wahu/ manggena hanang kejaksan/ lamon jagi hing wates darmayu nenggih
/ prajuritte kawan dasa/ # / wonten malih wahu kang winarni/ pan kiyahi dale
m wira loddra/ lagi pesta rameh rameh/ gamelan mampan kumpul/ rameh rame
siyang lattri/ mantri patih lawan demang/ sami suka sampun/ ki dalem nulya nga
ndika/ hanang para mantri pan bopatih/ kabeh ponggawa hing wang/ # / du
(10) k dadi dalem haneng riki/ hora pantes dadi dalem kakang/ wong santri cilik
hatinne/ wedi dosa kang hagung/ miturut prentahe nabi/ hiku se
pi kang negara/ hadat santri hiku/ senadyan dulur tuwa/ mampan
hingsun hora nurut karsa neki/ hengngettanne hing ngakerat/ # /
kanggo hapa hanang dunya hiki/ lamon hora suka suka/

89. (1) hasar suci hing hatinne/ surak mapan gumuruh/ tiyang halit suka
hingngali/ satingkah polahe nata/ gagah turan bagus/ lagi sedheng
ngtur garwa/ lamon ngibing lagunne sajak kinanthi/ sodherre pan cindhe
kembang/ # / pan mantri sami ngepokki/ nayaganne rameh senggakkira/ ye
(5) n kirang senggakke mangko/ hanjejek hapan hiku/ nayaganne den si
rammi/ sodherre den kipatteda/ ronggengnge rinangkul/ wong hingngalli
langkung suka/ sapolahe pan bagus tandangngireki/ dedeg sedheng padhe
gsa/ sesampun nipun lebaran sami/ wahu dalem singnga loddraka/
hanjenengngi dalem mangko/ lah mapan tigang tahun/ nuli wapat du
(10) gi jangji/ hingkang gumanti kang putra/ ya radeng semangngun/ langkung
rusuh rerame poggan/ tiyang halit kelangkung susah kang hati/
kathah tiyang pinatenan/ # / hingkang sugih bandhakaya neki/ ri
nampoggan para durjana/ datan kiyat panjaginne/ hupacara si
siyang dalu/ patih hastrasuta keliling/ henggene jaga durjana/

90. (1) kadang misannipun / putranne purwadinata / Jeneng Patih Ributte hing kang ne
gari/ wonten malih kang kecappa / # / wonten malih hingkang kawardi / ti
yang ngraman makumpullan / bantar jati kupernahe / tiyawak jati tu
ju/ wong kuli nyarpanca ripis / sesek latha(r) hipun tiyang / langkung pitung (hatus) hewu
(5) / juraganne bagus kandar / bagus rangin sura peksandha puhiki / bagusse na
lawan reja / # / miwa para senoh patih jurit/ para putra putra seda
ya/ bagus seling rangin putrane / raden nurralim hiku / paman misan nirra
hiki / kyahi betawi hika / gedheng kandhang ngahur / pang ngiwakana wakan / ba
gus jari sedaya sing pemayahan mangkin / nanggung prang hing ngalaga / # / siyang dalu
(10) rameh rameh sami / henggen nipun pesta tayuban / tiyang dugi sadina
ne / hang rempug badhe nempuh / pan dhateng darmayu neggri / pan rempag

padha sedaya / hanempuh darmayu / siyagi tumbak bedhama / bedhi
l tulup bandring panah lan suligi / jolen miwa tumpakkan /ngelajeng
ngakin lampah hireki / wahu raden kartawijaya / jumagi wonten wa

91. (1) tesse / datan henak halungguh / ngandika hing para prajurit / heh
sanak kula sedaya / benjing hing dermayu / hatinjo kadang kawula / rayi – rayi
miwa pisan dalem mangkin / pan raden wira loddra / # / kanca – kanca kang para
prajurit / sarwi matur sumanggah kersa / sareng henjing bidal mangke / kor
(5) nel kang hanang ngayun/raden kartawijaya mangkin/hageng hinggil dede
ggira / kuhing wahu/ngangge pakeyan tamtama/hombiyok pe
dhang / hermas sorrotte kuhing/kethah tiyang hing ngaltana/ # /
sareng dugi hing dermayu mangkin / pan hamireng surak hambal lambalan/
campur kaliyan senjatos/sinelek lampah hipun / samya
(10) kaget para prajurit / hingali wong yuda brata / hestri
warna nipun / jeneng nge ciliwidara / putra putri / sangking banten kang
negari / tiyasa ngamba geganna / # / praprajurit dermayu mangkin /
miwa putra senapatya / datan bisa nyepeng mangko / keng nging wicaksanan
nipun / kathah resak para bopatih / miwa para putra putra

92. (1) sareng dulur wahu / kartawijaya ngrawuhana / huwa karta saprajurit tireki / sa
reng pethuk raden krestal / # / lumajar hanyang kemmi pada neki / hadhuh ra
ma karta wijaya / karruna dateng ngarsanne / hadhuh hawa kula nuwun / langkung
resak kang negari / dhuh mas putra hingsun / wong sing ngendi hiki musu / rebutan wani teme
(5) n/ hangrusak maring negari / sapa prajurit kang nama / # / ciliwidara kang nami /
ngangken putri sing banten negara / mala putra rama mangko / kathah hing kang
sami lampus / surya putra surya brata nenggih / miwa raka surya wija
ya / hangemasih wahu / dehing ciliwidara ka / panden panah / kang ra
ma medal waspa nireki / lajeng sangget duka hira / # / heh kang rayi ha
(10) stra suta patih / miwa putra hingsun krestal / besuk kaki sun candhakke / ci
liwidara hiku / sahiki rama rep pinanggih / mampan kambih rama nirra
/ nuli mangkat wahu / malebet hing pedaleman / nulya panggih kali
yan hingkang rayi / raden dalem wira loddra / # / nulya ngrangkul kang ra
yi puhiki / sarwi karuna sambat tira / dhuh raka pitulung mangko /

93. (1) putra rayi kathah lampus / pan sangking musu nekani / bedhe
hang rebat negara / tan kuwawi tulun / ha nadhahi yuda brata /
langsung sakti ciliwidara puhiki / sumanggah rayi hing karsa / # / ben
jing henjing rayi sun netohai / hanandhing hing yuda brata / sapira ha
(5) bok saktinne / wong siji wani musuh / pan kalih wong sa nega
ri / hanandhing hing kadigjayaan / hanang wong darmayu / sareng henjing
binaris san / wadya bala penggawa klawan mantri / bendara
tinarik henggal / # / sarta bendhe tinabu nitir / mangka
ciliwidara / henggal / dangdan busananne hage / gelang kalung
(10) jumer rut / panah miwa bedhama keris / pan cakep hing ngayu
da / perwantu wong hayu / nulya sira sumbar sumbar / wong dermayu wa
ni musuh maring mami / lan sapa tung kang hamapag / # / ketembu
wan sira hing mami / hingsung sedulur kang tuwa / kartawijaya je
neng nge / wani hang rusak dermayu / sira ciliwidara hahing / kadirran wong

94. (1) hayu sira / dureh sira punjul / ngani haya lampah hira / pa
la ciddra ngandika sang rata hanjing / menawi daten cuwa sira / # / nulya
pan menthang senjata ni reki / sarwi wecana den priyatna / pancen wong ce
ndhek humurre / ngrasani panah hingsun / panah kang haran si blabar ge
(5) ni / mampan datan mindhowa / yen nita hang nguyun / hanang getiye
manusa / sigra lepas senjata wus hangenani / hobah beba
lunge hika / # / meh sanalika di bengsiti / hang rasapeteng kang pahing
ngal / henggal hanyangking pedhang nge / nyata prajurit sare
ku / ciliwidara den rubetti / hudreg pedhang pinedhang / sekalih
(10) pinunjul / tan wonten hasor hing yuda / tiyang surak lir kadi
reng ngat hing gummi / sirna datan karuwan / # / heh kartawi jaya
sireki / ngiseni sira prajurit lanang / kurang titi peprangnganne /
mangka ngandika nne hasruh / raden kartawijaya mangkin / sundel dha
yang ngumbaran / haper kang haneng sire ku / ditakenna hanang hing wang /

95. (1) hawak king wang mapan hingsun datangingsir / hanadhahi tingkah hira / # / cili
widara tan kuwawi / henggon musuh karta wijaya / langkung habot
sesangganne / karta wijaya hiku / sayah kumareket hingg
alih / matek haji tiwikrama / cinandak sampun / den he
(5) dek hanang pertala / ciliwidara hambles hana hing bumi / sirna da
tan karuwan / # / karta wijaya cuwa hing galih / samusna nne ci
liwidara / ngandika hing prajuritte / kon jumaga hiku
/ hicalle ciliwidara hiki / mampan sami jinaga / siyang mi
wa dalu / nulya raden karta wijaya / wadya bala bubar mu
ndur puhiki / nonoman para putra / # / sinom / # /
mampan sami pinanggiyan / kang raka miwa kang rayi / miwa pu
tra putra sedaya / kalih kang rayi dipatih / hastra sutra jeneng ne
ki / sedaya cahos hing ngayun / ngaturaken kasusahan /
ressikke tingkah negari / nanging bagja pitulung nge hingkang raka / # / kang raka

96. (1) haris ngandika / hing kadang kadang ngi reki / ting putra – putra seda
ya / dhuh yayi masih basuki / karsanne yang maha tinggi /
henggal pan kakang rawuh / boten huhing nga yen su
sah / yen saweg hamangunjurit / heran pisan hi
(5) lang nge ciliwidara / # / kang rayi materring rama / kabagja
ma kethi – kethi / karsanne yang maha mulya / raka henggal hing rawuwi /
mila kasuwun pan rayi / sangking barkah raka wahu / la kados pundi
pikarsa / menawi haso rumiyin / dhateng rayiming dalem katurran lenggah /
# / kang raka haris ngandika / tek trima karsanne yayi / hananging sejanne kakang
(10) / gih badhe wangsul rumiyin / hawit hing lancang ngi gusti / tan se
ja raka habantu / hingrayi yuda brata / mila badhe matur
gusti / lan kuwatir hilang nge ciliwidara / # / perwantu tiyang digja
ya / menawi malebu rayi / hing penjagahan kakang / hang grage
negari / mungrayi kang ngati yati / jagane hilang nge wahu /

97. (1) la kados pundi pikarsa / jaganen ponggawa yayi / hiki kakang ba
dhe wangsul sapunika / # / sedaya sami rangkulan / para putra hangebakti
/ nulya ngiring lampah hira / dumugi hana hing jawi / nulya henggal pa
n lumaris / ponggawa dherek sanggulun / malebu hing padaleman /
(5) / nulya bubar masing masing / hantuk hidin sangking karsanne bendara / # /
sareng nuju dinten jumah / dalem wiraloddra mangkin / saweg sineba hing
rama / patih hastra suta mangkin / jumarog jog hingkang prapti
/ nyi jaya cahos hing ngayun / sarwi menembah hing ngarsa / ki da
lem ngandika haris / dhu bageya janur gunung kadingaren yayi
(10) prapta / # / tek kira hana sugarwa / nyi jaya haturre riris / dhu
gusti matur duduka / katiwasanhabdi gusti / sangnget sa
mpun duka gusti / badhe matur kang sahestu / ki dalem ha
ris ngandika / mara (ng) yayi sun hidini / hamaturra saking ha
pa lepat tira / # / habdi den pethuk hing kadang / sahiki nembe

98. (1) ne dugi / dereng wangsul wesma hamba / habdi sangking bantar jati / para kadang
sedayeki / kumpul damel tarub hagung / sampun kathah tiyang pra
pta / hantawis sanambang gusti / badhe ngraman hing resak neggri pandu
ka / # / darmajeng badhe den resak / pan habdi kaperdi gusti
(5) nangnging kukuh gih kawula / tan niyat cidra hing gusti / badhe tumut nu
sup gusti / dumugi hing hanak putu / sumanggah sedaya karsa / jangga pa
ti saksi habdi / datan seja / badhe tumut tiyang salah / # / ki
dalem haris ngandika / sukur bagja sira yayi / mugi yasa turun ni
ra / daiya sawiji benjing / kali saguru lan mami / tek ta
(10) rima sejanipun / wus rayi henggal mundura / henakka hing wesma
rayi / lan sun halih / nama resik hiku jaya / # / nulya
nembah hareng ngarsa / humatur kasuhun gusti / mangkana ki wira lo
ddra / ngandika hing kakang pati / kados pundi kakang hiki / haturrne nyi
jaya hiku / punapa kakang hing karsa / humatur pan kakang patih / kedah gusti /

99. (1) kapriksa tiyang ngraman / # / nanging bakta prabot yuda / siya
gi praprajurit / miwa pesang ngonhing tiyang / sasat musuh haneka
ni / hawit hing wewengkon gusti / yen kukuh di rangkep hiku / kang gu
sti henggal ngandika / punapa karsa kang patih / benjing henjing kedah
(5) kempal senapatya / # / henjing miyos hing payudan / lenggah
hing paseban jawi / ngempellaken para bopatya / sentana mantri pra
jurit / truna jaya hingkang rayi / niwa wangsa truna wahu / tanu
jiwa kang raka / jiwa suta kang prajurit/ tanu jaya mi
wa wangsa naya demmng / # / suta wangsa kang prajurit/ tanu jaya mi
(10) rit neki / ngandika kaya hipatya / dhuh kadang – kadang prajurit / se
daya kang sun timbali / dadiya kawruwannipun / sahiki wonten wong
ngraman / haneng dhusun bantar jati / karsannipun hinggusti hayun kapriksa
/ # / kula haturri sedaya / samakta siyagi jurit / perwantu mriksa
brandhal / sampun kirang pan siyagi / benjing henjing kulaturi /

100. (1) / budhalle ming jati tuju / punapa kang dadi tiyasa / pajunne
tiyang hajurit / bendhe muni kula turri sami bidhal / # /
nulya kondur sing paseban / patih hastra suta mangkin / prawantu
gagah jatmika / hing ngiring para prajurit / konca mawi cindhe ku
(5) hing / kuluk murub hinten jumrut / sinonthe kerris hing kanan /
hing ngampel kerris hing keri / pancen gagah dideggemapan sumba
da / # / bendhe muni sami budhal / hupacara para mantri / demang rangga
lawan harya / miwa mantre lan prajurit / sedaya niti tu
ranggi / nyangking pedhang tumbak bungsur / pakeyanne manca warna / gusti
(10) neniti turanggi / hules napas gambirra gagah hing kuda / # / sa
marga dadi tongtonan / kawula sami siyagi / wedang miwa
dhedhaharran / tiyang dhusun nyinya genni / miwa tetabuan mang
kin / lawan dugan saben pintu / sedaya wong hing ngallana / hing
tembe huhing hing gusti /rameh rameh samargi sami tayuban /#

101. (1) #/ pan lajeng hingkang lumampah / kecappa hing bantar jati / siwe
g sineba penggawa / miwa kadang putra sami / pengangagung ki bagus rangngi
n / kalih kang paman hiku / kasebat kang pini tuwa / bagus serri
t jeneng neki / miwa kadang senah leja bagus kander / # / sumandhing sura
(5) persandha / miwapara senapatih / begus seling hingkang putra / sarta pan ra
den nurralim / miwa kyahi betawi gegedhen hing kandhangngahur
/ sarta bagus pang ngiwa / gana wanggah miwajari / senapatya se
daya putra mayahan / # / sedaya pepek hing ngarsa / mapan hiya
senah patih / bagus rangngin handika / hanang paman kadang reki / ka
(10) dos pundi gelar reki/ sampun cekap bala nnipun/ punapa haki
ntun serrat / # / bagus serit hangandika / dhuh putra
sedaya reki / kula haturi kang sabar / kedah mangke dinte
n kemis / kemis keliwon puhiki / keleresan tanggal lipun /

102. hesa henggenne caturran / pecalang cahos hing harsi / ng
Turraken wong darmayu ngrawuhan / # / hing jatituju kang pernah / ba
Gus rangngin ngandika ris / dhah bagja yen mangkonowa / sukur bagja ha
Nekani / nulya matur rama mangkin / kados pundi lampahhi
(5) pun / dalem darmayu saprapta / kinten pangkat dinten pundi / la
mpah hipun sahe hartawa halangan / # / kang rama mangsulli sa
bda / leres jaya putra mami sangking lor dugine mangsah / kados
hapes hing ngajurit / lah gelarre kados pundi / nepa wangngun bari
ssagung / putra napa karsa rama / pajunne hamapak jurit / nanging
(10) putra sahe baris kahormattan / # / saban sasak jinagiyan /
/ pinangka hormat hing gusti / sarwi mahi plengkungngan / miwaja
nur godhong wringin / wong seket sasak sawiji / tina
ro prajurit telu / yen kuda miwa ponggawa / sampun linta kinte
n lebih / henggal sasak binubrakan pan sedaya / # / supa

103. (1) ya wangsul ling kuda / hanggebur wonten hing wari / gampil hing ngenggo
King / sampunn bedhami pesagi / miwa kadang kadang neki / sa
miya ngatur gelar wahu / bagus (se) rit haturan nira / gelar peng
ramoggan mangkin sampun bibar samakta bala sedaya / # /
(5) / rampung bedhami gelaran / limang pulu bala neki / hing
dalem sasak satunggal / mapan tiga hingkang prajurit /
damel / tetas (y) uban mangkin / siyagi methuk pengngangung / kanna
jaga pawatessan / # / kirangngin pesanggrahan / kalih pama
(10) n bagus serrit / siyagi tiyang semahan / naming samaktanne ju
rit / sakan canne brandal mangkin / ngajeng ngajeng rawuh hipun / si
yang dalu tetayuban / rameh rameh kang prajurit / kawuwus
kocap bala darmayu hika / # / samya dalem pesanggarahan / jati
tuju hengko nneki / samya kempel pangrempuggan / hingkang lajeng

104. (1) kakang patih / hastra suta prajurit / mampan sakti prang
Pupuh / kahutus meriksa nana / hanang dusun bantar jati
/ pernah hira sagung tiyang hingkang ngraman / # / sareng nenjing sa
miya bidhal / den niring para prajurit / semakta gega
man perrang / bandring tulup lan suligi / ki patih niti
turangga / hules cemeng kudannipun / sareng dugi pawatessa
n / rameh gamelan hing rangin / pelengkungngan bendera bari
s hing marga / # / sedaya pan hasung hormat / nulya ngandi
ka kipatih / heh wong ngapa hiki padha / nulya nembah matur
harris / dhuh gusti hamba puhiki / mampan kon methuk pukulan /
/ rawu he gusti jandika / sumanggah sekar sagusti / habdi sa
Mpun siyagi menawi karsa / # / ki patih nulya ngandika
/ ketarima sanakmami / krana hiki lampah dika / katrima sa
Nak mami / krana lampah gelis / hing ngendi perkahe hiku

105. (1) humatur prajurit hika / punika katinggal gusti / benda
/ a bangseret kuhing miwa pethak / # / nulya lajeng lampah hira /
/ pati miwa praprajurit / sampun tebih hingkang lampah / handeder
Hingkang turanggi / hangungsi hing bantar jati / haneng pesanggarahan hagung
(5) / nuli sasak tinubrakan / hing ngobar tanana kari / maka sampu
n rawuh hanang sesanggarahan / # / den papag prajurit kathah / male
bet hing tarub mangkin / nulya hangormati / rammeh gamelan tinabuh /
surak kadi hampuwan / perwantu hormat hinggusti / nulya pati
(10) mariksa jahungkur hung kuran / # / pangkur / # /
/ heh sanak kula sedaya / hing kang sami makuwon wonten hing
riki / bendera lan humbul lumbul / gelarre tiyang kathah
mampan kula hantuk dhawuh hingsang ngulun / ken mriksa beja
nne warta / nulya hestu kang sayakti / # / la kados pundi gelarnya /

106. (1) rehing padha siyagi jurit / tumbak pengrampogan hiku / punapa
Hing kang sinsedya / bagus rangngin hanulya nganjukki hatur / hestu ba
dhe hangresak / darmayu dalem mangkin / # / nulya ki patih ngandika
/ lamen kenging sedaya sanak mami / sampun diturutti napsu / panse
(5) ja badhe ngresak / hanang gusti / negara darmayu hiku / yen kang
nging ngakula penggah / kran negari mangkin / # / nedyan cili
k rupanya / mampan wrat sangganne hiki / lan mangko sengsara hi
ku / temahan dadi rusak / wong mangsuh wong negari / # / ki
(10) rangngin humatur sugal / hanang kyahi hastra suta pati / ha
kutan harep kon mundur / lah hora gila tumingngal / wong
negarri hingkang kayasireku / perwantu kyahi patya / talingngan kadi
sinebit / lah rangngin celathu nira / ngiseni cangkeme brandhal ba
bi / mangsa wediya pan hingsung / wirang yen hingsun mundura / tek
(15) lawani / remek howor kelawanlenga / yen durung kacekel sira / ki pa

107. (1) ti medal ling jawi / # / para mantri pan jumaga /pan kirangngin prang ta
nding lan ki patih / surung sinurung hiku / kaliyan wahu ki petya / da
tan kiyat ki rangnging prangnge hiku / para kadang maju perrang / sedaya
kedher ring jurit / # / perwantu prangnge brandhal / tanpa hurus
(5) pajunne hing ngajurit / ngandika ki serrit hiku / he sanakku
la sedaya / siyagi kepungngen bahe puhiku / haja kongsi bi
sa medal / kira dalu sun hebyukki / # / krana pengengamuk kira /
patih hastra dudu wadinne hiki / pan kathah mungsun kang lampus /
bantar jati lan biyawak / wong kulinyar bubar tetawurran
(10) hiku / sapa arah sapa pejah / jam nenem sonten hing wanci / # /
nulya serrit ngandika / sanak kula sedaya pun hiki / haja ngringse
g sira hiku / kawanen hundur hunduran / hangan tossa /
mangke wanci jampa puluh / sedheng peteng tan katingal / nuli de
n byokki jurit / # / sareng sampun jam sadasa / wong kuli nyarpanca

108. (1) ripis bantar jati/ hing nyembyok ki prang pupu/ kinepung binuwaya mang
gap/ jiyan satunggil langkeng ributan kadula/ sampun ngartos bo
tn kiyat/ jibanne tumbak lan keris/ boten kun
ing lokan wetan/ langkung rebut parwanta prangwangi / paramantri
(5) Panlumayu/ nanging bada kulinyar/ mampan datan perduli pe
layu nipun/ nanging patih kertasuta / dipun perihpejane
ki/ nulya ki serti tumandang/ hangagen tumbak sengkalap
dhan neki / salin busana hacampur/ sampun saya hastra su
ta/ hanadhai wahu haprang pupuhi/ badhe mlajenghuhinga/
(10) /Lor wetan prang hing wengnggi/ / wecana sajro ringmanah/ lah sa
Hiki ewis pasthi jangjimami/ jamak ke wong ngawula ratu/ na
Mbelani hing Negara/ perrang karo brandhal kina ribut/
Hingsun pan hera kuwat/ ki serif medal lingwingking/ #
# sinarang sampun waspada/ dipuntumbaj kipatih sangkig wingking /

109. (1) mampan kehing sampun lampus/ dipun byok ki tiyang kathan/ mam
pan sampun hajur kuwanda nipun/ purwantu prang brandhal/
suralir rabun kang langgit /#/ sareng henjing mulya bibar/ ma
kumpulan hing pasanggrahan neki/ sami nayut ramh wahu/
(5) para madya miwa brandal / katha mali tiyang dugi taru bagung/
Kacoppa mentri kang lumajar/ sampun dugi jeung kangusti/#/
/kumatur wonten hing ngarsa/ sarta nangis melas sasih hing gusti
/katiusasan habdi nipun / panraa dalam panduka/ kanggu
(10) sti ngandika haris/#/ heh mantra hingsun sedaya / yen mangkono
n becik hingsun balik/ sarwi nyijil kang ngeluh/ nulya bi
bar sedaya/ sareng dhateng hanang banga dhuwa dhusun/ kinepung hing
tiyang kathah/ den sanggu brandhal nekari/#/ sareng prang hanang marga/dalem wonten bala kang keni/den bedhl pamayung ngipun/ pejah

110. (1) wonten hing marga/malannipun wonten nami renggas paying/nulya majeng
Lampu hira/ sampun dugi hingnegari/#/duginne hanneng ne
Garra/pangarwa miwapara kadang neki/ sami methuk jawi pintu/
Sareng melebet wesna/ hangandika kidalem hingarwa nipun/
Dhuh yayi katiwasan/ kakang patih hang ngemasi/#/hing
Kang garwa miwa kadang/ sareng miring pangandika nne gusti/sedaya ka
Runa wahu/ pan sarwi sesumbat/ hadhuh kakang horanyanna hingsu
/#/ gegergumuruh karuana/ miwagarwa para putra putri
Neki / sarta kadang kadang nipun/ hingnget hing sengsara nnira / pati
Nipun kinarubut pati nnipun / wonten malih kang carita/
Kocapa brandhal bantar jati /#/ rameh rameh gon tayuban/
Saban dina mati smida kebo sapi / hantuk merayah saban dhusun/
Siyang dalu dhedhaharran / rupi rupi sat ingkah polahe hiku/

111. (1) Neki/ sarta kadang kadang ngipun/ hingget hing sengsaranarie/ pati
Nipun kinarubut patipun/ wonten malin kang cerita/
Kacopabrandalle bantar jati /#. Rameh ramweh gontuyuban /
Satan dina mati smida kebo sapi/ hantuk ngerayih subandhusun/
Siyang dalu dhedha haren/ rapi satingkah polah hetiku
Parwantu brandhal desa/kirangin ngandika haris /#/ hananging rama pa
nya/ kyayi kadang kahula nuhun/
miwa kadang kadang kula/ hangalpangkat benjing hing darmayu/ sa
mpun helar lampah hamba/ sumangguh sedaya ngirng /#/ sareng
(5) Henjing sami budha/bendhil kalawan tumbak/ harit go
Masing masing gamanipun/ bndhil kalawan panthung/ sagadhah – gadhah he tiyang / sandheng
Nganne warni warni/ deleng ghunung dleng jawa/ hana hing kang ngang
Go poleng tapih/ conthong slendang sareng paleng dammar wulu
(10) nbagnggo srowal/ conthong slendang sarung paleg dammar wuru
6/ mikul kandhek hisi bras/ surak surak hing margi
Sarwi ngibing/ satingah tingkah ne hiku/ perwantunne hiku
Brandhal / turut marga/ hang rampogi sabendhusun/ haya

112. (1) m wedhus lawan harta/giiniringan kebo/#/sapi sareng du
Gi king pedesaan/ hing lobener para cina siyagi/ hanok rabinne
darmayu/ hamp[an sami kandhang/ babeh kuwi bongheng sana nengli / Cina
(5) kalih dasa/ hingkang wani siyagi patih/ cina beban kalibaru/ nulya grandal remapak
Perwatunne tiyang kathah digoya wanton/ bodhe ngrayah bareng harta/ miwa
Nyonya cina neki/ #/ sareng rempak nulya pasang para cina prang lan brandhal / neki/
Lebur brandhal padha lampus/ dan hamuk hingpara cina/ kathah hingkang pada pecah
Hendhasipun / den namuk hingparacina/ hibur palayaneki/#/ sedaya
(10) mireh grandha / bagus hurang persandha nuli papengagi/ babeh kucibeng sareng
Dulu/ lah kang hurang dadi brandal/ napa hora henggetsalawase butur/ (?) ca
Na sura parsandha/ dadie hingsung nepangi/#/ tekjaluk sukanne sobat/ ni
Ki haja lali/ senakmami/ mampan hingsu hoa ngrush/ hatwa seja ha layat/ hanang para cina sobat kaku/ mungguh bandakayane
Layat/ hanang para cina sobat laku/ mungguh bandhakayanne
(15) sobat/ kang hurang ngraksa sampe becik/ #.

113. (1) nulya tatabean cina/ bagus hurang persandha mangkin/
Paracina kondur sampun/ para cina kondur sampun/ bu
Bar hinnggar mayu lampah/ nulya brandhal nulya mlajeng lampah
Hipun/ mahu wonten pemayohan/ damel pasangrokan mang ki
(5) n/#/ kirangin matek sikirnya/ pangabarran dugina paraja
/mi/ sadinananne telung puluh/ hingkang tiyang sami prapta/ sejabadhe
Hingresak neggri darmayu/ hantawi kaheh tiyang ngipun/ siyang dalu
(10) tetayuban/ perwantinne brandhal tingkahe hiku/ hana hingkang
Hing rerawa/ rerampigan ngrayohdhuwit/ #/ langkang susah
Wong perdesan/ sebandina ngrampangi tiyang halit/
Yen rabinne hiku hayu/ mila sangget kasangsara/ tinuro
Nanten purun pinaten hiku/ wong cilik kelangkung susah/ sia

114. (1) Mbat hing gusti heki /#/ hadhuh gusti kawula sedaya raya
+ / hing dalem dar (ma) yu mangkin / kawulanne nuwun tulung / rese kawu
la sedaya / dipunrayah kebo sapi lawan wedhus / brandhal para
n bagusan / nora wirang gawe sakit / mangkana dalem puni
(5) ka / sampun / nora mireng sekat ha he brandhal dugi / pemayahan pernah n
pun / hing rewayah sabangina / langkung rusak sekat hahe saba
n dhususn / ki dalem sigra hutusan / hunjukan jendela betawi /#/
th 1608 jenengnge guper mu jendela /panjanengengan
kin / ngasta dadi gupernur nur / hanang neggri batawiyah / langkung ga
(10) gah prakarsa sumbeda hagung /lan msuka hambantonanna / su
sahe saban negarri #/lan benci hing tiyang bangsat /lah
trus pinaten yen kenging / tan priduli sinadyan / kincan nipun /hadatte
dhendheles nika / mila katha soldhatle kang bener hiku /
yen tan nurut hing hajudhan /pinotong prajurit pri

115. (1) badi /#/kecappatuwan jendral / trima surat sangking
dalem dermayu mangkin /wus winaca surat tipun / hungel lewa nu
kang surat / tuwan jendral kahula hendha bantu / rehing kula ke
dhatenggan / brandhal kathah handha tengagi /#/hanuwun pitulung tu
(5) wan / rehing hamba bdanhal kartha sangget negari / jendral prentah
hing gupernur / sarta kirim bala soldhat / tinidhing yan kali
yan gupernur kahut / tuwan postur nama nirra / sangking hinggri
s hasal welandi /#/ kondi bedhami hiku brandhal / pura pu
ra hiku dihangat dadi /bopatih neggri darmayu / pan kagung
(10) ngan nipun jendral / hing betawi dalem nora kuwasa hiku
/dadiya supaya bubar / bala brandhal / puhiki /#/
/sarah dadu miwa tuwan /sampun dugi pinanggih lan dalem tu
Wan deler kumendur / neggal pangkata hing ringgira / tiyang nga

116. (1) tus soldhat hiki /#/ supayanne wong nika / hing ngalanna / hing
soldhat tandange hiki / bedhit pedhang wira hangkus / pinilih
soldhat nika / hingkang rata punika hing dedeggipun / gino
tongngan mimis pekakas / miwa sangngon lawan dhuwit /#/ sa
(5) tus gotong ngan tiyang/ sarsa mriyem tinarik kebo hiki /
supaya brandhal handulu / hing tingkah polahe perrang /ta
ndang ngira nutawi hajar prang hiku /sareng dugi pemayahan /
/ kaget brandhal hing ngali /#/ nulya matur wong brandhal /
/ hing juragan wonten saradadu nekani / hambakta samaktanni
(10) pun / pekakasse hing wong yuda / nulya baggs rangngi
n kandhar mapag sampun /kepapag kelawan tuwan /tuwan de
lerbis jawi /#/ tetabe yangdeler tuwan / bagus
s rangngin kandhar bagus serit / tuwan deler nghandika harum /
hehe bagus rangngin jandika /sampun hajrimampan kula

117. (1) dinpun hutus / hing tuwan gupernur jendika / kang kuwa sa
neggri betawi / sarehing dalem, masra hana / negaranne hing
gupernur mangkin / dadi hingsun dipun hutus /kanggo
medhami kula / mampan dipun sewak dalam nama nipun /
(5) lamon karsa panjandika / kula hangkat dadi demeng mangkin /
#/ mangka para kadang kula nagkat / sedaya mantri jru hulin /
kuwasahan sami wahu / saperti dalem pangkat tira / bagus rangi
n matur trimakasih nuluh / yen makaten legakang manah / sedaya
dipun salini /#/ pekeyan laken sedaya / celana laken ka
(10) lambi laken topi neki / miwa pas menmas murub / tuwan deler
sedaya / nulya rameh tabuwan muni gumuruh / pesta hang
ngistreni demang /demang rangin para mantri /#/ pemahayan akde mangngan / siyang dalu brandhal tayuban mangkin / pangkat de
mang jenengngipun / suka suka gonne pesta / sangnget bingah ki

118. (1) rangngin suka kelangkung / dadi ring mantri sedaya / pakeyan sangking
betawi /#/ tiyang kathah hingngali welanda / langkung garis hing
ngali pekakas neki / behil pedhang miwa hangkus / saba
n sore hajar perrang / kornel jidah / seresan lan sarada
(5) du / hajar mriyem lan kolawang / brandhal kathah padha balik /
/#/lamon dalu padha minggat / sarta kathah tiyang kang kirang
tedhi / perwantu wong khatah hiku / badhe ngrampog pan jina
ga / wong brandhal hantawis mung pitung ngatus / nulya de ler kirim surat / hing dalem darmayu mangkin /#/ sadi
(10) weng yen surat / hing dalem darmayu mangkin /#/ sadi
gelarre deder pun kukuh / nulya dalem kintun serrat /
/ dateng kakang karta wijaya hiku / hing grage ponggawa
sultan / seratte sampun kerampi /#/ sareng winaca
kang srat /lamon rayi hastra suta mangkin / nenggipun ni

119. (1) kapun lampus / kina rocok hing brandhal / hiki
brandhal sampun jinaga hateguh / dateng kumendaur tuwan /
/pinang sraya sing betawi /#/ henggal panduka
jengraka /kulaturi nangkep brandhal kang jinagi / karta wija
(5) ya bendu / nulya matur hing sultan / sedayanne / sampu
n katuru sangnguyun / gusti sultan haminyarsa sampu
ngandika harris /#/ yen mangkonon karta wijaya / hangga
/ lengga tangkepan brandhal laki / yen kena dandal nen hiku
(10) sira raden weleng / bareng kambi karta mangkin /#/ karta
n bangga patenanan / pantugde gulunne drandhal luni / sarta
wijaya den welang / sumanggah handherek gusti / sultan nanggidi
ni sampun / marembah kondur hingngarsa / medal jawi / bendhenne
tinabuh sampun /prajurit siyagi sira /samakta pra
bate jurit /#/ nulya sira raden welang / heh se

120. kabeh para prajurit / sahiki mangkata sedarum / ka
ro hingsun raka karta / seja ngrurug / hing brandhal hingkang
hang rusuh pamayahan hingkang pernah / henggal pangkat rade
n kalih / # / lengawa hakancumira / kang pinilih sakehe
(5) para prajurit / mampan sampun budhal hiku / mangka
prajurit sedaya / sampun dugi prajurit hanang darma
yu / pinanggih rayi lan raka / kang rayi hing rangkul hagli
s / # / hananga is dateng raka / mapan hingget hing kang sam
pun mati / karuna kang raka wahu / sawi pan ngandikanya / dhuh
(10) yayi mas / wus waktu berayi hiku / wapat yayi hasata su
ta / tan mundur tiyang ngajurit / # / durma / # /
/ nulya hinggal pinukul bendhe hanging kang / pan sampur
na siyayi jurit / sedaya para ponggawa / gambira
para mantrinya / pan badhe bela hing patih / hing kang sa

121. (1) mpun sedah / den hasta suta patih / # / nulya
bidhal gumuruh suwaran hing bala / tumbak pengrampogga
n mangkin / langkung pengku barinya / mampan kang kang haneng ngarsa /
dalem miwa raka neki / miwa den welang / pun nika putra
(5) selir / # / mampan sampun dumugi hanang mayahan /rang
ngin mampan niyarsi / lamon dalem rawuh sarawunya / samakta pra
bopati prang / ki ranggin kinapung mangkin / hing deler tuwan /
kirangngin ginelar mangkin / # / kidul wetan lor kulon
panjinaga / hing kulon para prajurit / sami pengkuba
(10) rinya / brandhal hana hing tengah / # / kali raka ra
den karta wijaya / ngayunan pinanggih / para brandhal sedaya
/ pangandika nirang sorah / he hanjing rangngin sireki / sira bra
ndhal / nututta hingsun taleni / # / bagus rangngin kandar / sana
miwa leja / hiya hisun dipun gelar hii / hing tuwan deler

122. (1) hika / sugal wacananne brandhal / hanulya mangsuli
mangkin / den welang hika / mapan tangila mangkin / # /
/ mapan hingsun dengelar hana hisira / mangsagingsirna mami / kadir
ran sugi bala / mangsa honcatta ming wang /sena hanyandhak tumu
(5) li / hing raden welang / sinem (b)ak kajum palik /# / mapan ra
meh pajune wong yuda brata / boten ngingge tatakra
mi / perwantu nnebrandhal /kadi ngepung sato galak /
/ pan masing masing jurit / henggonne perrang / rangngin sakadang
neki / # / mapan sami miruda sangking paprangngan / bendhe ti
(10) nabuh nitir / rangngin sampun tan nana / sedaya sami miru
da / den welang ngandika haris / heh kunyuk brandhal /
/ wedi mati sira hanjing / # / mampan binelag bagal bra
ndhal / hantawis nem hatus mangkin / pan kiniriman ha
hanang darmayu negarna / binuwi brandhal sami / datan kamo
(15) ta / hanang sajronne tuwi / # / hingkang langkung binakta hing

123. prahu kapal / sakehe brandhal mangkin / hikang hing tuwi
hika / sampun brendel sedaya / kang hing kapal kon ngirim hing beta
wi / brandhal kon ngilarrana / yen kena dikon materi / # / kon ma
tenni hageng halit histri lanang / nulya mangat ngilarri /sara
(5) daddune den welang / miwa karta wijaya /pan bubar sedaya neki
/ hing lampah hira / sareng wonten warta malih / # / mapan sampun bari
s tutur para brandhal /hing kedhodhong gonne garris / hantawis
sanambang / rangngin kandar kepalanya / hingkang nanggung hing ngajurit / ser
ta bakta bala / brandhal sing lose hang prapti / # / bagus kandar
(10) miwa bagus wari nama / bagus hawisem prajurit / hing
kang naggung hing yuda / rangngin sangnget bungah neki / # /
/ hing ngandika rangngin hanang para putra / nganajarri miwa se
lling / jaga hing kang waspada / pajunne hing hadi laga / prajuri

124. (1) t hingkang pnilih / kang nag gung perrang / hawisem lan raden wari
/ # / kon nadhahi pejunne kartawijaya / sarta raden we
lang mangkin / gumuyu suka suka / hadhuh hadhi botem nyan
na / kakang pinanggi lan rayi / kelangkung bingah pesta pan
(5) siyang latri / # / sahantara mriyem maka piyarsa / nyata
nusul maring mami / brandhal sampun sedhiya / mapan ge
lar barissan / pinayungan bagus rangngin / prajuri
t hing ngarsa / handa hawisem wari / # / pan kapethuk kalaw
n karta wijaya / sapa hing ngarsa mami / ketambuwan hing wong
(10) prajurit rangngin hing wang / kang nanggung mapag sireki / den kata
wijaya / rameh gonne hajurit / # / kedi bro
ndong huninne mariyem punika / campuh wongging ngaju
rit / gendel mannengnga hing prang / pejunne raden welang /
lan raden karta wijaya mangkin / pethuk kang yuda /

125. (1) kecandhak raden wari / # / prajuritte lo heng turu
n nira / tumenggung niti negari / rangin kandar turun nira / hing
dhepok sambeng hia / pan kathah hikang kajotdhing /
dehing den welang / kependel hing ngajurit / # / pan ha
(5) rameh siyang dalu mapag yuda / tan mendha gonne jurit / hana
dhahi hing ngalaga / ribut datan kating ngal / henggol binu
jeng wani / baris brandhal / rameh gennah hajurit / # /
kathah pejah brandhal kang binedhilan / dhateng sara dadu mangkin /
den welang wicaksana / he brandhal babi sira / sura
(10) persandha kenging rinante henggal / miwa sena den tale
ni / # / rangin kandar hawisem handami rudha / leja sa
kandha neki / mengngilen lampah hira / ki sena sura per
sandha / rinante giniring mangkin /hing kanjeng sultan / haneng
grage negari / # / baya hambal miwa raden karta wi
(15) jaya / raden welang datan kari / sami bujeng brandhal /
brandhal pun manjing wanah / hambujeng hng bantar jati / wusa

126. (1) hora hana / suwung pan wesma neki / # / hing ngobarran wesma
ne para brandhal / sedaya tanana kari / den rak rak
saban dessa / prawa hayu binakta / hanang darmayu
negari /susa tiyang desa / kasmaran tiyang hing ngalli /
(5) / # / kasmaran / # / mangkana hingkang lu
maris / ki rangnngin serrit lan leja / miwa kandar ha
nda mangko / hengrempak hing wana wanah / sangnget seng
saranne hiku / hanak rabinne binakta / # / samar
gi margi hanangngis / halas benggala luwung sinnang /
(10) kantos halas hici koleh / ramban dalemeng
nglenya / hing cura cura den serang / pegambiran le
bak siyu / hanjong hanang hanang dhulang sontak /
# / mang ngilen hanyerang kali / cilelanang cibe
nuwang / cipendhang miwa cilege / cipancu lan ciwada
(15) ra / sareng nyerrang koceyak / dumugi hing
parung talung / hanyabrang cipu negarra / # / me

127. (1) nawa den bujeng mangkin / pan sinelek lampahira
/ hingli bojo hanak / hanjong hana hing
cigadhung / tengnga wanah langkung jembar / # / hanu
li wecana haris / hing para putra sedaya / dhu pu
(5) tra kula semangko / langkung seneng petanahan /
rawa hageng kathah hulam / rama badhe damel taru
b / jembar pelataran nira / # / nulya tinaneman mang
kin / sarta damel sawah hamba / sampun wiyar pa
kebonanne / ki rangngin pansaban dina / male
(10) bet hing wana wasa / hantuk kidang lamn wangsul /
miwa kaliyan menjangan / # / rameh rameh lamo
n bukti / hana hing tetah hing wanah / kelangkung tebih per
nahe / kilejapan saban dina / tawungilarri hula
m / kaseneng nganne puhiku / hanang rawa nawi citra /
(15) # / kantos damel dhuku malih / winastanan dhukuh ci
tra / kantos samangke wastanne / ki rangngin hadame

128. (1) l pernah / manggih telatah jembar / saki / ene hi
Cigadhung / jati gembol kang satunggal / # / wina
stanan sapuhiki / jati lima hingkang rama / tilase
rangngin dhinginginne / lamon kempel lan punika / hanang
(5) cigadhung kang pernah / panden wastanni cihakur / kate
lan sampunika / # / hing wates pegadhen dhistri
k / kali dhistrik pamanukan / kalih tahu
n hing laminne / nuli sami pirempagan / badhe
dalem petalukan k gedhen hing picung
(10) / ki wangsa kerti kang nama/ # / nuli sami rempag mang
kin / kali kadang miwa rama / badhe damel peta
lukan / ki gedhen hing picung / tiyang saker
ti kang nama / # / nuli sami rempag mangkin / kalih
kadang miwa rama / sigra ngilerri papanne / hingkang priyo
(15) gi hajembar / pan mengngidul pernah hira / bakta kanca te
lung puluh / mampan manggih tlatah / kang jembal / # / turra

129. (1) tatlatah neki / bang lor kulone sing subang /
tegal slawi naminne / halangngujarripun jendral / pa
n dalem pesanggrahan / sampun dados tarub hagung /
tempat tiyang sami ngraman / # / nuli rangngin matek haji
(5) / kang haran pengabaran / pengngabarran sikir pun dado
s / saban dina tiyang prapta / hingngalli pesanggrahan / nu
li tiyang pada lumut / badhe ngaben kadigjayan /
/ # / nuli sampun kathah malih / hingkang badhe tumut prang
/ hantawis tiyang kathahe / langkung sahing sanambang / pesta pa
(10) dha dhidhaharran / rame rame siyang dalu klangkung mandi
sikir hika / # / nuli rangngin ngandika haris / hing kanca
miwa hing kadang / lah kados pundi karsanne / kadang miwa kanca
kanca / hing kang dadi kang sinedya / pun pangungkulli wahu
/ hanggempur hing picung wangsal / # / sedaya pan matur mangkin /
(15) / punapa karsa sampean /mampan handherek karsanne /
/ dinten pundi majeng yuda / sedaya sampun siyaga

130. (1) / kantun tunggu tunggu dhawuh / becik gaweya hing surat /
# / penantang mangngun jurit / tandha hingsun wicaksana / supa
ya siyagi mangko /kangge mapag hing ngayuda / sampu
n damel sengsara / nuli damel serat sampun / kini
(5) rim hing picung wangsa / # / mangkana ki wangsa kerti / mam
pan sampun hamiyarsa / yen wonten tiyang ngraman mangko / hing
tegal slawi subang / harep ngayoni hing hingwang / brandhal weta
n hasal lipun / plariyan wong negara / # / nulya hangum
pullena mangkin / hing kadang miwa hing putra / pan senah pa
(10) tih mang ko / ki wangsa kerti ngandika /heh kacung krutu
g sira / miwa yayi gedheng gintung / sarya kacung sindhang laya
/ # / hutawi nak putra mami / sira jaga patu wakkan /
/ hapa sanggupyuda mangko / kambi brandhal sangking wetan / seda
ya matur sumangga / sanggup hing ngaben pukulan / kali
(15) yan brandhal sing wetan / # / heca henggen gunem mangkin /
praptanne hingkang hatusan / dhu lang sare hing wastanne/

131. (1) / pandha kawan wicaksana / jumrogjog hing ngarsan /
/ ngatur raken serrat sampun / srat nuli tinampanna
n / # / winahossrat tumuli / masuk meng dalem driya /jaja
bang krutug tingngalle / sarwi hawecana sugal / heh hanjing
(5) siya sing wetan / jawa wetan hentu pugu /dhek nga
yonnan hurang sunnda / # / jawa wetan ngasahan kammi / kande
l hipis huras tulang / kana jampe sikir mangko / gu
rah hanjing siya merad / hatur kun juragan siya /
dhewe mana hanu puguh / hurang mapag gus siyaga / # /
(10) /nulya dhulang sare pamit / sarwi mesem hawecana / hanjing
Sunnda hamelotot / panonne pucicilan / krutug nga
dhengnge glendhengna / hanjing siya gerrah mampus / hulane ya
homong siya / dhulang sareh wangsul nully / gegancangnga
n lampah hira / sampun dugi hin ngarsanne / hanang tempat
(15) pesanggrahan / nulya pangan dikan nira / hanang dhulang mareh
/ wahu kayang ngapa surat hingwang / # / dhulang sareh

132. (1) matur haris / ki gedheng picung punnika / sampun siyaga
balanne / mala kathah prajurittira / tur gagah gagah se
n tossa / ngajengngaken rawuh hipun / dateng panduka sa
mpeyan / # / nulya matur bagus rangngin / dateng ki ser
(5) rit hing kang nama / miwa kadang kadang kabeh / seda

133. (1) sangem hing yuda / dados pamucuk king prang / hanandhing ki
gedheng picung / nulya siyagi sedaya / # / gumuruh
kang bala rangngin / si yagi hing yuda brata / bendera
tinarik hageh / surakke menngngambal lambalan / per
(5) bala perang brandhal / bendhe tinitir pinukul /
bala rangngin pun siyaga / # / mangka sampun kapiyar
si / barisse brandhal wetan / hing bala picung bari
sse / nulya majeng prajurit tira / patuwakkan majala
ya / miwa kyahi gedheng grudug / ki geja nulya
(10) tetanya / # /heh sampundha sireki / wani mapag yuda
hing wang / hapa wangsa kerti koweh / katambuwan jawa we
tan / hurang senah patih na / nami hurang gedheng kru
tug /nu barisna liyan siya / # / pelariyan ja
lma nekki / dhine tan hukur dhi teyang / ki leja narra
(15) jang mangko / samya surung sinurungngan / rameh surak hing ba
la / bala rangngin bala picung / nemu tandhing hing ngayu

134. (1) da / # / jaka patuwakan mangkin / hingngali / hing ngali kang raka / prang / tan nana
hasor tunggulle / nulya pinaran nan henggal / ginanti
henggenne yuda / leja hatetanya wahu / heh sapa
kang ganti yuda / # / jaka patuwakan mami / hingngali kang
raka perang / tan nanna hasor tunggulle / nulya pinaran na
n henggal / yuda nnira ginan tiya / leja hate
tanya hiku / heh sapa kang ganti yuda / # / paksa wa
ni sira babi / jaka patuwakan hing wang / hora
telaten dulunne / wong x hudaggudaggan /
(10) payu genti lawan hing wang / pengngen hangrasani hing su
n / gitik ke sira wong wetan / # / ha nulya ne
rajang wani / ki leja hamedhang siggra / datan pasah pa
medhangnge / tinitir gonne medhang / he pa tuwa kan
sira / nyata prajurit punjul / pan sira masih ta
runa / #/ patuwakan sabda liri / dhuh paman leja
dika / kaya wongkemaruk mangko / gonne medhang

135. (1) hora tata / sor dhuwur pan den pedhang / dudu prajurit
sireku / nyata hurakan brandhal / # / jaka patuwaka
n mangkin / saya hanggreget tumingal / laja sine re
g perrangnge / kasilib hingkang pahingngal / hengga
(5) l cinandak sigra / denikal sinupuh bayuh
/ leja tan bisa gulawat / # / sarta hasemba
t nangngis / hampun patuwakan paman / hora wa
ni paman mangko / henggal binanda hing bala / kandar mapag hing
ngayuda / wong tarunna sakti punjul / hiki kandar dulur
(10) rira / # / cobah sun tandhinglan mami / pan sampun ha
yunna yunan / kali patuwakan mangke / hahasta
benta badama / tan kiyat bagus kandar / sinabet penja
lin wulung / gumuling hana hing kesma / # / sami krun se
sambat neki / hadhuh hampun bagus paman / ho

136. (1) ra wani paman mangko / henggal sinalen nan kandar / nula su
rup baskara / ha kondur bala hing picung / sarwi hambakta beba
ndan / # / ngandika ki wangsa kerti / heh hanak kula se
daya / besuk kiki hing pajunne / jigja kerti maja la
ya / supaya hamapag yuda / hanandhing rangin sineku / ji
gja kerti matur hing rama / # / jam nenem bendhe tinitir / ba
la picung saya kathah / pun pirang baris ranginne / kiser
rit hangandhika / kaya hapatingka kita / ki rangngi
n nuli hamatur/ rama sampun cilik manah / # / sahiki
(10) putra nun hamit / badhe majeng hing payudan / ki
srit ngrangkul putranne / karuna sesambat tira / dhuh putra
welas hing wang / sun passra – haken yang hagung / muga me
ntal hing yuda / # / nulya majeng bagus tangngin / sesu
mbar hanang payudan / heh hiki rangngin haranne / papa
137. (1) gen hanang payu dan / padha rebutten hing yuda / wus ja
make hingsun lampus / saba paran handon lanang / #
/ nulya majeng jigja kerti / ki gedhe hing majalaya
/ mampan sampun kapethukke / nulya rangngin hate
(5) tanya / hesa pamapag yuda / sumbada gedhe turduwur /
jigja kerta haran hing wang / # / majalaya pernah mami / ha
nu baris nandhing siwa / kesakten jung paguh mannah / tina ku
lit huras tulang / nulya campu hing payudan / ki rangngi
n hanyandhak sampun / binanting nuli kantaka / # / ma
(10) ja laya den taleni / hing bala rangngin punika / ki gru
dug mapag yudanne / surung sinurung kang yuda /grudug nu
li cinandhak / binanting kantaka sampun / nulya
tinalennan hinggal / # / bala picung miwa ringng
n / surak lir bumi rengat / kesaru kabujeng sore /

138. (1) budhal baris sedaya / hanulya mesanggrahan / ke serrit nu
li hamenthuk / sapraptanne hingkang putra / # / mangkana ki wang
sa kerti /kelangkung susa hing mana / kajodhi putra kali
he / kantun putra mung satunggal / hing kang putra patu
(5) wakan / hadhuh hemas putra hingsun / kaya priwen
polah hing wang / # / hapestan mental ling jurit / rangin
saki mandraguna / musu rangngin digjayanne / jigja kerti ho
ra kuwat / grudug pan sumawon / heca heng
gonne cinatur / gegerre tiyang hing jaba / # / wonte
(10) n barisan hingkang prapti / cangking korlangkung kathah / ki wangsa
kerti tetakon / dipun kinten musu teka / dhu pu
tra hingsun yawa / bakal priwen tingkah hingsun / nulya
wonten mantri prapta / # / ngaturaken srat /di kinten musuh tekanne /

139. (1) / nawala winahos sigra / hininne wahu kang surat /
/ binuka nuli den dulu / sema bingngah hingkang mannah / #
/ ka haturna layang rayi / hingkang sawet mangun yuda / raka
wangsa kerti mangko / sampun dados hingkang manah / rayi du
(5) gi gencangngan / boten mawi kabar wahu / ka bu
jeng hamireng warta / # / yen kang raka mangun jurit /kali
plariyan wetan / hingkang rayi jagi ma (ng) ko / serratte
kadang kahula / sangking darmayu punika / mila rayi sangnge
t nuwus / tumut nyambang hing ngayun / # / nuwun kabar su

(10) rat rayi / hatenggah hidinne kakang / bakta rayi hingkang
ngantos / setrokasuma harinta / dalem pegadhen
harinta / ki wangsa kerti lumuyu / hadhuh bagja putra
hingwang / # / sira patuwakan mangkin / mara henggal lipu
n papag / rayi dalem sing pegadhen / lajeng budhal ka

140. (1) nca nira / metuk wahu hingkang sema / pinanggih suka kelangkung /
/ sesalamman ngaturri / lenggah / # / nuli matur wangsa kerti / dhuh
bageya sarawuhnya / rayi dalem sing pegadhen / kasu-wu
n kakang pangiya / katarina rayinta / kados pundi yuda
(5) nnipun pelariyan sangking wetan / # / wangsa kerti matur
haris / langkung bingah manah kakang / sarawuwe rayi mangko
/kranten kang maju yuda / kepalane hingkang medal / dalah pu
tra kalih hulun / sami kenging tina lennan / # / su
manggah kahula turri / henggal tinangkeppa brandhal /

(10) nulya dangdos dalem mangko / hinggangngen raja busana / ca
kep gagah pideksa / ngangge kuluk sutra mulub / hi
naretes hinten mubyar / # / den hample dhuhung ngireki /
sinonthe kang hanang kanan / hangandika hing mantrinne / heh ma
ntri hing sun sedaya / henggal ngaturra barisan / kang pengku

141. (1) gegaman nipun / hingsun hamengtonni yuda / # / karo pe
gariyan ringin / kaya hapa hing rupanya / gawe rusak hing wang
hageh / hingkang sugih dipun rayah / mapan jaka patuwakan /
hing ngajengngan ngarsa wahu / manembah hana hing ngarsa / # / nulya
(5) humatur harris / hanuwun matur duduka /rama sampun medal mang
ko / hawitputra dereng medal / hanandhing rangngin hing
yuda / gampil lamon putra sampun / kasoran ha
yuda brata / # / wangsa kerti hanyambungi / leres putra
rayinta / hawit dereng manjeng mangkel / keda dituruti
(10) rinta / saking panuwun putranta / hakulup sakarsa
nirra /# / pan hingsun hidin nahaki / sun passraha
ken yang sukma / jayaha putra yudanne / nulya patuwakan nemba/
saking ngarsa dipun rama / badhe majeng hing prang pupuh / kang putra
mundur sing ngarsa / # / dhurma / # /

142. (1) / # / durma / # / # / nulya medal hing jawi
hampag yuda / bendhe tinabu nitir / bala pan siyaga
/ surak hambal lamabalan / jaka patuwakan mangkin / ma
mapan sesumbar / rebutanne bala rangngin / # / hiya hiki
(5) haran jaka patuwakan hing wang / wangsa kerti putra neki / mang
ka sampun kapiyarsa / hanag rangin prawira / hanulya mapag ki
rangngin / hayun hayunnan / nulya tanya ki rangin /
# / sira sapa wong hanom hamapag yuda / heman maksi
tarunni / wangsa kerti hing ka(ng) rama / kon mapag yuda hing wang / ha
(10) ja sira mapag jurit / musuh lawan hing wang / patuwakan
hamangsulli / # / mangko dhingngin tandhingngin bahe lan hing wang / sa
pira sakti nireki / nulya rangngin nyandhak / hing jaka patu
wakan /rangin sinepak tumuli / tiba kabintal
rameh surakke hing baris / # / mapan rame surun sinurung

143. (1) kang yuda / manggi tandhing hing jurit / rangin patuwaka
n /mapan sami prawira / tiyang kalih ngagem kerris /hu
jung bedhama / patuwakan nadha hi / # / patuwakan radi saya hing
ngayuda / dalem hing ganti mangkin / sarwi pangandikarnya
(5) hing putra patuwakan / heh putra liren dihingngin / ra
ma hingkang mapag / yudanne musuh rangngin / # / sareng mireng
hamireh medal ling wuntatan /dalem medal ling jurit / rangngin
hatetanya / sapa kang gantenana / wong gagah sira prajurit /
gaya bopatya / dalem nuli mangsulli / # / katembuwa
(10) n dalem pegadhen hing wang /kang ngolati buron rangngin /
turon negarra / sangking demayu dhingngin / # / mampan
hingsun masih pernah nak sanak / dalem dermayu mami / jeneng
kawira loddra / haku kang jaga sira / hing tembok temu
hiki / sukur subagja / sukur sira sun taleni / # /

144. (1) # / hora wirang kaya mukamu rupannira / sahumur rerusu
hi / gawe lanat hing tiyang / saban desa rinayah / kang
go mangngan sahanak rabi / ngau bagussan / hanjing
brandhal babi / # / nulya nyentak rangin weca sugal /
(5) / dalem sundha sireki / harep naleni hing wang / rangngin
Pan hora gila / hahingngali hing sireki / coba ma
Juwa / hingsun pan hora wedi / # / hahing ngali dalem
pegadhen sira / nula gerajang wani / surung sinurung
sira / mapan sami prawira / bala picung kali rangngin /
(10) rameh wong surak / nging nali hingkang gusti / # / datan wo
nten hingkang hasor haneng yuda / nulya matek hing
kang haji / pan setro kesuma / hawasta tiwi krama
/ hantara hatmaja redi / henggal hanyandhak /
Binanting hical ki rangngin / # / nulya majeng ko

145. (1) serrit hing ranang gana / wangsa kerti ngedalli / sapa mapag
hing yuda / wangsa kerti hing wang / mapag jurit hing sireki /
lah sira sapa / hingsun kang heran serrit / # / ya ka
berran serrit yuda kambi hing wang / wangsa kerti sireki / be
(5) ner mapag sira / henggonne mapag yuda /tuwa karo ka
ki kaki / hayu majuwa / pan kaki sami kaki kaki
/ # / nulya majeng candhak cinandhak hingkang yuda / wangsa ker
ti lan ki serrit / heh serrit pan sira / ngadu pu
cuk ke bedhama / yen hestu sira prajurit / hengga
(10) l majuwa / ruket pucuk hing kerris / # / nulya cam
pu(r) prang hangadu bedhama / runjang rinunjang mangkin / serrit pan
serring tiba / gumuling hana hing kesma / heh serrit wedi mati
/ # / bagus rangngin lan dalem setro kusuma / sami kuwel ling
Jurrit /hangadu bedhama / rangngin serring niba / prangnge

146. (1) meped hing baris / semusesambat / bala rangngin hing nge
byuki / # / samya campu(r) tiyang yuda dadossa tung
gal / hibur katha hing jalmi / rangngin ngoncatana / hica
l datan karuwan / bagus rangngin hingal baris / ngungsi hing
krawang / balane hakah kang mati / # / dalem setro kusu
ma pengamuk kira / kalih patuwakan mangkkin / saminum
pessi bala / rangngin bala brandhal / ki gedhe gintung nya
ndakki / den talenana / balanne bagus rangngin / # / sa
reng telas sami pethuk pinethukkan / kempel dado
ssatunggil / gintung patuwakan / wangsa kerti la
n dalemnya / grudug majalaya mangkin / dados sa
tunggil / suka bungah kang ngali / # / hangandika wang
sa kerti hing puttra / putra kaliyan kang rayi / perkara
hiku brandhal / serrit rangngin pun hical / pan data

147. (1) n kacandhak mangkin / hilang datan karuwan / hing ngendi pa
ra neki / # / putra matur dalem hing purugya /
hical sekalih serrit lan rangngin / kados campur
lan setan / habdigo sektanana / ki dalem ngandi
ka haris / heh kakang wangsa / leja kandar sun kirim mang
kin / # / hingsun kirim hing betawi loro brandhal /
hing gupenur jendral mangkikn / minurut hing prentah / kra
na buron negara / rinante hingkang kakalih / leja lan
kandar / kinirim hing betawi / # / sampun mangkat lampa
he buron negara / hing ngiringngaken hng mantri / bagu
s leja hing ngarsa / nyabrang hing citarum hika / sinebra
k rante nireki /nulya malempat / silem hanang
jalandri / # / kacarita hilang sajronne samudra /
/ bagus kandar ngelarihi / hical sasjronneng wanah /

148. (1) / kang bakta langkung susah / badhe wangsul langkung hajri / hing
gusti nira / bebandan manjing wanaddri / # / langkung susah
bebandan hical sedaya saparan paran mantri / mantri
kang sekawan / sing pegadhen negara / jigja karya sura
karti / jaya menggal / miwa jaya kareti / # / mila
benjang turunne para bagusan / kathah sing kilen mang
kin / pan sarta sing wetan /sangkin turun bagusan /
/ rangngin kandar leja serrit / turun nannira / pellariyan dukking
dhingngin / # / sinom / # / manga kocap raden
karta / kaliyan den welang mangkin duginne hanang nega
ra / hing darmayu kumpul neki / brandhal hingkang nglarihi /
miruda sedaya nipun / karta wijaya ngandika /hing ka
dang kadang ngireki / munggara wing / kahidin nan kondur kakang
/ # / kalih kang rayi den welang / miwa sedaya prajurit /

149. (1) pan kakang bakta sedaya / ngati yakti rayikarri / ngrangku
l wahu kang rayi / karuna sesambat tepun / wangsul kakang pa
n kentas / sareng rayi mukti riki / hamit rayi /tan nana
hingkang katinggal / # / kaang patih mampan sedah
/ sinten kakang kang ngembani / negarra darmayu kakang / hingrangku
l larunneki / putra putri garusa rayi / sedaya karunawa
hu / karta wijaya den welang / toya waspa handres mi
jil / lir sinebrak / linolos pulung hing ma
nnah / # / dhuh ray dalem harinta / haja nang ngis hari ma
mai / pamali wong dadi nata / mangko kakang jalu ka
hidin x haneng sunuhun gusti / hing carbon kanjeng sinuhun /
dhuh rayi dendilan nanna / badhe kendur sapuhiki / sami ngi
ring / garwa putra miwa kakang / # / dumugi hing pintu jaba /
nulya lajeng lampa neki / mang ngidul margi lampahnya / du

150. (1) giya lamaran mangkin / karta wijaya mampir / miwa we
lang wahu / hanang sobat / soldhat hing kang jaga / nulya hateta
nya haris / ta be / kang jaga hing pelima
nnan / # / mamba lesku mendhan sreresan / tabe raden
(5) hing kang prapti / pan badhe karsa punapa / raden sami hangrawa
hi / kula badhe hahingngali / hingkang dipun jaga hiku
/ dateng kumpeni punika / kados punapa kang warni /
Nulya manjing / den karta miwa den welang / # / raden hiki kang
Dan jaga / sumur ti nutup lan wesi / du ka hisinne pu
(10) napa / tan huhing hisineki / raden welang wecana ris /
sobat permisi sunhiku / pan badhe kahula buka
/ punapa hisinireki / hadhuh raden / kahula tan ni
din pisan / # / krana rangnga nne hika / jimbala
n gupenur mang kin / pan datan tuna hambika / datan wonte

151. (1) n hidin gusti / raden welang sabda neki / geh sobat ma
ksa pada hing sun / sresan mangsulle sabda / kula tahan so
bat mangkin / yen mangkono percuma sun jaga hing wang / # /
raden welang badhe maksa / hambuka tutuppe wesi /
/ pan soldhat hanahan sigra / hanyandhak den welang mang
Kin / hing soldhat den talang ngena / hibur geger hing prajuri
t / henggal pasang / mriyem soldhat sedaya / # / sadi
nten habrata yuda / kathah soldhat padha mati /
/ nulya tinutup bentengnya / bala raden karta mang
Kin / ngrangseg hing kutha neki / ngandika den welang
Gupuh / heh sanak sadulur hing wang / wus haja sira
Temeni / becik hingsun pada mangkat henggal ieng
gal / # / pan lajeng hing lampa hira / nuli hing carbo
n negarri / lajeng cahos gusti sultan / susunan ngandi
ka haris / sedaya pan katur mangkin / lampahe bra

152. (1) ndha / wahu / senah sura persandhaka / hical sangking iro
buwi / raden songka / kang bujeng dateng sakitan /
# / mang kana sresan ngumendhan / hanneng palimannan loji / sang
nget getun hing manah / nulya wangun serat mangkin / repo
t hanneng betawi / mampan serat binakta sampun /
soldhat wahu hingkang bakta / gegancangah lampah neki /
kanggo konjug / hing gusti gupenur jendral /
# / mangka sampun cahos ngarsa / srat sampun katur hing gu
sti / hanulya he (ng) gal tinuka / srat binanting pan tumuli /
loh babi carbon hanjing / mohen kurang ngajar hiku /
/ nulya damel srat henggal / kangge sultan carbo
n mangkin / mampan jaluk / ketang kep parasuha
n / # / den karta lawan den welang / kang wis nganiyaya mangkin /
/ hanang loji padimanan / hakeh soldhat padha ma
ti / tihingkem srat hineki / sarta hangandika wahu /

153. (1) hing jidan miwa hing liknan / heh haji dan liknan mangkin /
/ mapan hiki / gawanen surat hing wang / # / kanggo hing car
Bon sultan / langawaha maliter mangkin / datang puluh
kang piliyan / samakta prabot ting jurit / nangkes pong
(5) gawineki / hing carbon sultan punhiku / hing kang ngrusa
k pelimanan / srat mampan sampun tampi / hamit gusti
kahulapan hayun pangkat / # / sampun medal ha
nang jaba / ngempel kendang prajurit / samakta prabo
tti yuda / henggalle pan sampun prapti / srat tinampan ha
(10) glis / dateng gusti Sultan Wahu / sratte sampun winasa /
ngandika jeng sultan mangkin / loh den welang / miwa den karta wi
jaya / # / sun hora wani hing jendral / hanang negara
betawi / krana dados satunggal / pan karo sinu
hun gusti / hing metaram negari / nguku witan bisa hingsun /
(15) mala negara hingwang / hing cerebon hiki mangkin /
panden paksal / seja den jaluk metaram / # / nga

154. (1) na hingsun tampananan / hora kuwat neggri mami / nadha
hi hing yudabrata / malah srat sampe hiki / pendurungsu
n balessi / wus pinasti hiyang ngagung / karta wijaya lan we
lang / nurutta pasti yang widi / sun nidini / hapa hing kang dadi kar

(5) sa / # / basukte kang batawiyah / pinariksa ngarsa neki /
/ gupernur jendral kang nedha / lan hiki hingsun paringi / karo
Wasiyat hing mami / siklewang karo sidumung / nulya tina
mpanan henggal / pun kedhadha jrohing ngati / pasthi nga
muk / hingsun hanang negara hambral / # / tumurun sing paling
(10) giyan / hangrangkul penggawa kalih / handres niji hingkang
waspa / hametik talingan reki / ngamukka hanang betawi /
holiya bela sireku / holiya sewu blandha / bala
hambral hing betawi / gih sumangga / den welang miwa den karta
/ # / heh penggawa batawiyah gupenur pamundhut neki /
(15) mampan hingsung jurungngena / penggawa hingsun kekalih / kang den
dakwa hing sireki / nulya matur sresan wahu / yen sama

155. (1) puntukas timbalan / gusti nuhun den nidini / nulya kondur
/ poggawa binakta henggal / # / gegancang ngan lampah hira
/ tan kocap kang hanneng margi / lampahe hing bala hambral /
Sampun dugi hing betawi /sinelen lampah neki / manjing
(5) maring dalem hagung / nulya ca hos hanneng ngarsa / hing jendral gu
penur mangkin / sampun matur wonten hi (ng) ngarsa / # /
/ # / pangkur / # / / cahos hanang ngarsa / dhateng
tuwan gupenur jendral betawi / hengga hangandika hasru /
liknan miwa sresan / kaya hapa gon hingsun sirasun hu
(10) tus / pan berkah gusti panduka / punhiki ponggawa neki /
# / lo hanjing binatang gila / hapa koweh brani hing jeneng ma
Mi / gupenur jendral pan hingsung / kuwasa hing pulo jawa /
/ hapa koweh / hora mireng hing pangrungu / den karta miwa den we
Lang / gumujeng humatur neki / # / he tuwan gupenur jendral
/ hamit badhe mangsuli habdi / panduka kuwasa hagung / haming
Ku hing tanah jawa / pan kinadang / hing gusti sinuhun nagung /

156. (1) murbengrat hanang metaram / kalipatullo pana
dil / # / njagnging sambranna hing ngakrama / kirang diti pengngagung
bangsa walendi / jeneng ponggawa pukulan / lan dugi batawi
yah / mampan kula badhe handon lampus hulun / sembe
(5) rana / ratu hing hambral / hora nganggotata titi / #
# / durung kawula den priksa den priksa / dedukane lir kadi tiyang
Barang / dipun suguwi pepisu / ngiseni ratunne hambral /
langkung lingsem / gupenur jendral sang ngulun / hanuru
thi dihara panas / hing rasa pan kirang titi / # / nulya jendral nga
(10) ndika / heh ponggawa haku trima salah hiki / kapitan
hadil pan hingsun / krana koweh melanggar / wani
ngrusak / sampe mati sara dadu / hanang loji pe
/ limannan / perlu hapa koweh wani / # / sahiki kowe
Trimaha / hukummanne melangger bangsa welandi / pan sun dre
(15) / sampe lampus / den karta miwa den wellang / kula katri
ma / kang dadi karsanne ngulun / sumangga pun napa karsa / sani

157. (1) ki kula lampahi / # / nulya dipun bakta medal / ha
Nang haluxn nalun betawi / nulya binarisan nagung / sake
he bala belanda / pangkat pangkat / haji dan sresa
n lan hubrus / nulya tiyang kalih pinasang / limang lo
(5) sin mriyem nekil / # / pan peteng kenging sundawa / tan katingal
Hingkang dipun drel mangkin / ki kuwu welas handulu / nulya
Ngrasuk manukma / hingkang wayah / sekalih kangdipun hukum /
Krana pasthi bakal pejah / sekalih ngamuk welandi / #
/ baris meliter sedaya / hampan dipun hamuk kathah kang

(10) mati / hing betawi langkung hibur / he wed pan bal hadbrol /
hakeh perrang / pinerangngan kanca nipun / katah resak bala
hambral / datan terrang hahing ngali / # / kathah resak
para hambral / mampan prang kalih kanca pribadi / nu
li medal kaki kuwu / sangking manuk manir ra / heh waya
(15) ku / sekalih mapan sireku / pan cukup sun belan nanna /
luwih sewu hing kang mati / # / pinasthi kang sali

158. (1) ra / hajallira hana hing betawi / mangkin / hanulya
Jendral gupenur / hingali rusakkeng bala / langkung susah / ba
la nipun kathah lampus / nulya hamendhet serapan/ mi
mis hinten jimat neki / # / loh wong carbon hanjing si
(5) ra / temahan gawe rusak hing negari / ha nulya pinasang
sampun (sing pungkur kang den narah / raden welang kenging wali
kate wahu / kabrannan babar pisan / gumuling pejah
hing siji / # / den karta hahing ngalanna / rayi den welang mangki
n / den candhak kuwanda nnipun / hing para bala hambral /
(10) nulya den buru / den namuk hambralle wahu / gupenur ha
Pasang siggra / kenging nulya ngemasi / # / wasiyat lirris pa
n musna / siglewang kaliyan sidumung mangkin / nulya
kuwandanne wahu / karta wijaya hika / nulya guru /
hambral hing ku wanda nipun / mus na hical kuwandannira / mundur
hambral hing ku wanda nipun / mus na hical kuwandannira / mundur
(15) maliter kang baris / # / hangnging gupenur jendral /
sangnget susah / resake para ponggawii / hanulya ngandi

159. (1) ka nnipun / hing taji dhan saresan / haku hora
trima / hing resak ke bala hakul / sahiki koweh dangda
nna / samakta prabotting jurrit / # / hanggawa hatemung ka
pal / bala soldhat meliker kang pinilih / negri carbon hingsun jaluk /
(5) wewengkon kasultannan / kanggo ganti resak ke hing bala haku / pendhek ha
ku hora trima / ponggawanne ngrusak mami / saresan hajidhan medal /
liknan kornel ko prapal nuli baris / hantawisse pitung hewu / bari
s lahut baris dharat / mangka babar layarre cerbon wus rawuh / sa
mpun mentas hing dharatan / wangun pesanggrahan mangkin / # /
(10) samya geger tiyang kathah / mampan sultan sampu
n miyarsi warti / hanulya siyaga wahu / ka cerbonnan si
yaga / merta singa / para pengngeranne wahu / panjunan caho
s hingrasa / bala peng ngeran barisi / # / sareng hambral hing ngall
na / lamon bala pang ngeran hambarisi / nulya hamatur gu

160. (1) penur wong cerrebon hing lawan / sang nget duka gupenur jen
dral handulu / nulya mrentah barissan / ken majeng
hanempuh jurit / # / rameh gonne yudabrata / bala ha
mbral kaliyan cerbon mangkin / pangngeran maji hing pupuh / pangngeran
(5) surya kusuma / marta kusuma / raden pekik miwa dul / miwa
pangngeran logawa / sedaya sabilling jurit / # / samya bala ha
mbral bubar / numpak kapal babar layar hing jaladri / manengngah pan ka
pallipun / samspe silep daratan / samya ngungsi hing metaram jeng sinuhu
n / nulya mentas hing pelabuhan / ha ngungsi sinuhun gusti / #
(10) sareng pethuk kali sutan / tawa jangngis hing ngarsa gusti / sultan hanga
Ndika harum / heh kadang kula sedaya / wonten napa / sampeya
n karunna wahu / humatur gupenur jendral / karuna sedayane
ki / # / sang nget dukanne jeng sultan / hamiyarsa haturre gupe
nur mangkin / nulya prentah hing tumenggung / ken ngempelaken ba
(15) la / senapatih tamtama peng ngeran wahu / nata bumi bumi na

161. (1) ta / metaram para bopatih / # / sedaya samya budhal / pa
n hangrurug hing carbon negari / hing margi sampun kapengkur /
sampun dugi hing negara / hing cerbon / jumarogjog ca
hos ngayun / pan kaget sultan tumingngal / sing metaram hang
(5) rawu hi / # / jeng pangngeran surobaya / kanjeng pengngeran bumi
nata nata bumi / lajeng ngandika sang prabu / bageya kadang kahu
la / sing metaram / sedaya kang samya rawuh / kados hing nge
mban sukarya / habdi matur kang sayakti / # / gegancangngan ca ho
s ngarsa / hantuk dihawuh gusti sangking metawis / ngemban timballan sangng
(10) uyun / mungguh neggri panduka / pan pinundhut / sedayadha
teng sang ngulun / hamung gusti kelanggengan / maksi jeneng su
ltan gusti / # / sarta pada siyuda panduka / jigang nambang kano
mman miwa jeng gusti / tampi nipun sabda santun / sarta kepa
ringngan tanah / mampan sapos / wiyar pesaginne wahu / bulu

162. (1) bektinne punika / kangge kadang kadang gusti / # / merawi gusti
Tantrima / dhawuhipun sinuhun metawis / habdiken ngelado
Si wahu / sagendhing bala panduka / mampan habdi / siyagi haprang
Pupuh / sultan tan bisa ngandika / hantara ngandika haris / # /
(5) dhuh kadang kadang kahula / sangking dhawu hipun sultan metawis /
tan kangkat kula pan katur / krana negara kula / mampan hali
t hing cerbon wewengkon hingsun / nulya den haturrenna / ha
ndherek karsa hing gusti / # / sareng dhawu hipun sultan / hing carbo
n masrahaken negarri / pangngeran probaya matur / yen makate
(10) n gusti kahula / nuwun hidin / badhe kondurgusti hulun /
pan sangking dhawuh panduka / badhe haturran jeng gusti / # / lam
panya budhal sedaya kondur hanang metaram neggri / sampun katur
hing sang ngulun / pasrahe hing negarra / sang nget bingah / jeng tuwan nagung
gupenur / nulya sultan nampikenna / hing gupenur cerbon nega

163. (1) ri / # / kasmaran / # / (naskah rusak) ta tampi /
Pasrahe kanjeng susunnan / perkawis negara carbon / se
sampunnesih sini siyan / gupenur kaliyan suktan / nu
iya sami pamit kondur / wangsul hanang batawiyah / # / sampu
(5) n rawuh hing betawi / hanimbali wira loddra / hing darmayu nega
rinne / pun rawuh hing batawiyah / henggal cahos hing ngarsa / dhateng
panduka gupenur / hanulya ngandika jendral / # / slametdhateng
dalem rayi / sangking sih pitulung tuwan / ngarabi hingkang kamulya
n / sang nget panuwun yang hagung / muga tulussa hamurba / #
(10) / hangrengku hing pulo jawi / dugi hanaj putu tuwan /
dipun jagi hing yang manon / ya trima kasih harinta / sangking panjung
jung harinta / mugi den jurung yang hagung / hanak putu sareng
mulya / # / lan kakang ngaturi huhing / hing rekehing dhadha karna

164. (1) n hanang (naskah sobek / rusak) kanggo hangrang som soldhat /
Mungguh sang king perbantuwan / sedayanne kula hitung / miwa sakehe pa
Kakas / # / gunggung sedayane dhuwit / sawelas nambang kang har
ta jigang dasa rupiyahe / 1103000 / ku medah rayi ha
(5) bayar / dalem tani basa wecana / hacak datan gadhah watu / har
ta hingkang nenambangngan / # / hanulya humatur haris / dhuh
padhuka kanjeng tuwan / hestu nabdidatan duwe / harta hing kang
nenanmbangngan / nanging katur sedaya / tanah habdi hing darmayu /
punapa karsa padhuka / # / gupenur ngandika har ris / yen meng ko
(10) non sunterima / nanging dalem tetep bahe / nalunggah hing kedale
man / hapa hingkang habiyasa / mungdalem hareken hiku

/ mampan tanah hadhah hingwang / # / nulya dalem neken mangkin /
Hanang surat tanda tangan / selesih tanah tanduwe / hing
Darmayu kang ka lungan / tuwan gupenur jendral / nulya

165. (1) pamit dalem wahu / T.H. 1610 / hing tuwan (naskah sobak / rusak) / # / panwang
Sul haneng negari / babar la yar kang bahita / nulya dugine
Garanne / hing darmayu pan Negara / pinapag sakeng ponggawa / du
Gi haneng dalem magung / kadang putra taken warta / # / nu
(5) lya dalem ngandika haris / heh kadangpan putra hing wang / wus karsa
nne hing yang manon / pan datan langgeng hing benjang / hanak putu
sedaya / lunggu dadi dalem wahu / pan negaradipun rampas /
# / hing tuwan jendral betawi / pan kangge hongkos hing prang / nang
Nging dalem pan semangke / maksi katetepan nama / ho
(10) ra robah biyasanya / naminipun dalem wahu / pan kang putra
kadang kapunna / # / nulya dalem kenging sakit / nuli dumu
gi hing ngajal / hing kang gumanti putranne / hing kang kantun raden
krestal / wira loddra kang peparat / hanulya sesunuh wahu /
pitu nunggal hingkang putra / # / pemajeng raden marngali / nuli

166. (1) nyiwira di (naskah sobek / rusak) hem puka tikanne / nyihayu mung
si sekawannya / miwa nyi hayu lotama / hanjaniwuragi / li
pun / bagus kalid bagus yogya / # / dalan sampun la
mi gadhah martuwa jurjana / harenampog panggo
tanne / langkung susah pan kawula / hingkang gayarina
mpoggan / patih singa truna matur / sangnget wela
s hing kang raka / dhu kakang melaya kasuma / kados pu
ndi lampahipun / tiyang dados dalem hika /
# / tan laman kawula neki / renampoggan renayaha
n / datan den perdulli mangko / punapa rempug jeng kakang
/ rayi badhe ngrakessa / hing tuwan residhen wahu / hing
Carbon negarra / # / kang raka ngrempaggi mangkin / be

167. (1) nerre mengkonon rayinta / mi (naskah rusak) mangko /
Nulya dalem srat henggal / konjug residhen tuwa
n / pan satingkah polah hipun / den hunjuk lebette
surat / # / nulya kinirimaken nag lis / hantawis dinten jeng
tuwan / rawuh hing darmayu mangke / dipun rakrak pedale
mman / tinangkep hingkang barang den kumpullaken wahu / hingkang
dados rampog jurjana / # / ceceg kathah barang neki /
kang den naku den hing tiyang / cecek selebette hing he
kes / nulya dalem kinirimmenna / hing carbon negarra /
/ sang nget susah manah hipun / dipun tahan tigang wula
n / # / tunggu putussan betawi / sareng dugi putu
ssan / dalem di sousak naminne / jeneng jaksa kang nama /
hingkang rayi pennira / wira hadi brata pan wahu / den nangkat da
di rangga / # / singa truna dalem patih / di hangkak dadi

168. (1) wedana / ja (naskah sobek / rusak)) stik ka / hemas melaya kusuma /
/ hantuk pangkat punika / jeneng klektor punnika / guper
Nemen kang kagungan / # / wedana hang rangkep patih / hanang
Darmayu negarra / para jurjana sekabeh / sami hajri hinga.
(5) ilana / mapan sami wicaksana / wedang miwa kellektur
jurjana kathah kecandhak / # / langkung gemu kang negari /
tannanna sakeh jurjana / datannanna perkaranne / dermayu kang
negarra / patih singnga truna hika / pan kagungngan putra wa
hu / gangsal nunggal kathah hira / # / pemajeng patimah mangkin /

(10) nulya nyi hayu juleka brata laksana kakungnge /
mas demang brata sentana / wuragi brata suwita / sedaya pan
putra hipun / jumeneng pangkat sedaya / # / raden rangga pu
tra neki / kawan nunggal hing kang putra / pemajeng jeneng putra
nne / pan raden wira madhengda / raden maduga harinta / nyi sumbadra

169. (1) putra nnipun / wuragi / rade ma (naskah sobek / rusak) putra
ni reki / mampan gangsal hingkang putra / hardi wijaya haris te
n / hingkang histri nyahi mudha / miwa sudirah kang nama / nyahi juned
a/hesti wahu / wuragil nyahi juminah / # / raden karta wijaya
(5) / pan sanunggal hingkang putra / raden karta kusuma naminne /
Hitupun ratu hatma / kagungngan putra tiga / pemajeng
baskal punhiku / cirbon praya wiluna / # / hingkang rayi putra
hestri / karta diprana kang nama / putra nika ping tiga nne / hulu hu
lu hingkang pangkat / hanang darmayu kota / nurunnaken putra
(10) wahu / pemajeng karta hudara / # / pan demang lobener mangkin /
kang rayi pan mangundriya / demang bangngadhuwa mangko / muhada
pan tukang timbang / neji hayu jeni kuwu peman / karta huda
ra punnika / hupas bom hing kang pangkat / jarta hatmaja
wuragi / darmayu pan dipun herpah / (1813) / tuwan pris /

170. (1) hiku je (naskah sobek / rusak) sampun sedah / kang gementi kang
putra / raden marngali punhiku / peparab wirakusuma / # / da
di demang pangkat neki / 1813 / hanang sindhang kademangngan / distrik
pasekan naminne / bagus kalid hing kang rama / wira daksa
(5) na pan damang / hang lenggahi demangn wahu / hing lobenner kademang
Ngan / # / nyanyu mungsi lakin neki / mlana nirja dadi demang /
Hing palumbon duk dhing ngin ne / nyanyu mursi pan lakinya / hek subra
ta kang nama jumejeng pangkat wahu / dadi demang luwung malang / # / ruji
lotama laki neki / hulu hulu hingkang pangkat / hanjani
(10) lakine mangko wira jatmika hingkang nama / dadi mantru pangka
t tira / bagus yogya jenengngipun / peparat karta wilasa / # /
telas tuladha he dados / tammat / # / puhiki kang hingngang dha
p / turun turunipun / masing – masing pangkat / masing – masing dhusun /
/ # / sedaya turunnan nipun / dalem wira loddra / hasal / begelen /

171. (1) puhiki hasal lusul lipun / (naskah robek / rusak) m /
Darmayu sabrang kulon cimanuk /
/ # / lara sekar kang duwe tanah kedhu / begelen / nalaki pu
tra pejajaran / haran jaka kuwat / trus peputra wira seca / nami nga
behe wiraseca / peputra nami / kartawangsa / tumenggung metara
nemi / raden / lo wanah / peputra gangsal /
1. gagak pernala dadi tumenggung begelen /
(10) 2. gagak kumitir dadi tumenggung begelen /
3. gagak wira wijaya dadi tumenggung hing bagelen /
4. gagak prigadipura / dadi tumenggung hing ngayo gaya /
5. gagak kelana prawira / dadi tumenggung hing karang jati /
raden gagak pernada / kagungan / putra sekawan
(15) 1. raden wira patih /
2. raden wira seca /
3. raden kesuma /
4. raden singa loddraka /
raden singa loddraka / kagungan putra tiga

172. (1) 1. raden (naskah robek / rusak)
2. raden (naskah robek / rusak) tumbak bocor
3. raden nyihayu mangku yuda
raden wira seca kagungan putra gangsal
1. raden hayu wangsa negara / histri
2. raden hayu wangsa yuda / histri
3. raden krestal kakung lanang
4. raden tanujaya kakung
5. raden tanujaya kakung
sawuse raden krestal / wira loddra ngelantra ngolati
kali cimanuk / lan wis dadi negara darmayu / sampe kagungan
putra kawan /
1. raden sutamarta kakung
2. raden wira patih kakung
3. raden nyihayu hinten histri
4. raden driyan taka kakung
kang ganti dalem / putranne raden wira pati / jeneng dalem / wira
loddra / pangkat / kagungan / putra digalas
1. raden kakung kowi /
2. raden kakung timur /
3. raden kakung suwerdi /
4. raden kakung wirantaka /
5. raden kakung wira hatmaja /
6. raden histri nyihayu raksa diwangsa /
7. raden kakung suta merta /
8. raden kakung raya wangsa /
9. raden kakung wira laksana /

173. (1) 10. raden kakung hadi wang (naskah robek / rusak)
11. raden kakung wihastre (naskah robek / rusak)
12. raden kakang puspa taruna /
13. raden kakung putra naya /
(5) kang ganti pangkat dalem wira loddra / suwerdi / kagungan /
putra sekawan /
1. raden kakung benggala /
2. raden kakung benggali /
3. raden histri nyihayu singnga wijaya /
(10) 4. raden histri raksa winata /
Kang ganti pangkat dalem wira loddra / raden benggala kagung
ngan putra wolu
1. raden kakung lahut /
2. raden kakung ganjar /
(15) 3. raden histri nyihayu purwa dinata /
4. raden kakung soloya kartawijaya /
5. raden histri nyihayu nayastra /
6. raden histri nyihayu gembruk /
7. raden histri nyihayu toyubah /
(20) 8. raden hayu moka
kang ganti pangkat dalem wiraloddra / hadhinne benggalih kagung
an putra mung satunggal /
1. raden kakung semangun
kang ganti pangkat dalem wira loddra / putranne semangun / ka
(25) gungngan putra kawan /
1. raden kakung surya patih /
2. raden kakung surya brata /
3. raden kakung surya wijaya /

174. (1) 4. raden (naskah rusak / sobek)
kang ganti (naskah rusak / sobek) wira loddra raden kristal dadi
dalem pangkat wira loddra kagungan putra/ wolu
1. raden kakung marta liwirakusuma/
2. raden hestri nyihayu rangga wirahadibrata/
3. raden kakung mada kesuma/
4. raden kakung heka subrata/
5. raden kakung suradi sastra/
6. raden hestri nyihayu hanjani/
7. raden kakung kalid wira daksana/
8. raden kakung yogya kartawilasa/
9. raden kakung prawiradirja/

tutup/

Cirebon, 14 Maret 2010
Alihaksara
Muhamad Mukhtar Zaedin
Ketua Koordinator Pemanfaatan
Pusat Konservasi dan Pemanfaatan Naskah Klasik Cirebon
HP: 081312 017567 – 081322 990419

Iklan